สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กชายชญานนท์  พวงเวียง
2. เด็กหญิงศุทธินี  นิลนนท์
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  สีมา
2. นางสาวนิรชา  ชานันโท
 
1. นางณิชาภา  เปรมโพธิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราภรณ์  พิมพา
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนกสุดา  หาบุญมี
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติญา  สมเภท
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.67 เงิน 4 1. นางสาวกนกภรณ์  แก้วมณี
2. นางสาวชวัลลักษณ์  ดีไชโย
3. นางสาวปาริชาต  บางยี่ขัน
4. นางสาวศยามล  บุดดา
5. นางสาวศิริรัตน์  รัตนพงษ์พร
6. นางสาวอารียา  อรุณเพิ่มพร
 
1. นางสาวสุภาศิริ  ไสยกิจ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวนิภาธร   รณชัยพิทักษ์
2. นางสาวสุทาทิพย์   คะสา
3. นางสาวอริสา   แจ้งวงษ์
 
1. นางสาวษิริมิดต์  บางเขม็ด
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 18 1. เด็กชายณัฐธวัช  โฆสน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทุ่มกล้าหาญ
 
1. นางรัตนา  เกิดช้าง
2. นางสาววราพร  แสนสี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายอดุลย์  ผิวงาม
2. เด็กชายเมธัส  บางใหญ่
 
1. นายชัยณรงค์  เงาศรี
2. นายสุรศักดิ์  บุญสอน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นายณัฏฐรัฐ  ชัยกิจนุภาพ
2. นางสาวสรารัตน์  ศรีโยธา
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางปณิดา  วรรณบุตร
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วกำพล
2. เด็กหญิงรณดา  แย้มถนอม
3. เด็กหญิงศุภัครพร  อริยะ
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางปณิดา  วรรณบุตร