สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 63.99 ทองแดง 16 1. นายศิริชัย  อินอำไพ
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ตุลารักษ์
2. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  หาวุฒิ
 
1. นางรัตนา  ศรีรุ่งนภาพร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 1. นางสาวชไมพร  สอนมาก
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  กรกมลสรไกร
 
1. นางพรทิพย์  รตนะมโน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิราพร  มาเสือ
2. เด็กหญิงฐิติญา  สมเภท
3. เด็กหญิงณัฐธิพร  ทัพซ้าย
4. เด็กหญิงศยามล  บุ้งทอง
5. เด็กชายเทวราช  รัตนกำเนิด
 
1. นางพรทิพย์  รตนะมโน
2. นางสาวศศิภา  ปิ่นชูทอง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนภัทร  บุญฉาย
2. เด็กชายศุภกิจ  ช้างขาว
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางปณิดา  วรรณบุตร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 19 1. นายนันธวัฒน์  เกิดสนธิ์
2. นายศุภอรรถ  ปลุกเสก
 
1. นางสาวสุนิษา  สงวนพงศ์
2. นายชัยณรงค์  เงาศรี