สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 22 1. นายธันยาเดช  เรืองแสน
 
1. นายวาสน์  สุวรรณเวช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายโอฬาร  แย้มสำรวล
 
1. นายวาสน์  สุวรรณเวช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 17 1. นายทัศนะชัย  ผิวทวี
 
1. นายวาสน์  สุวรรณเวช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัลยา  คู่อรุณยสุนทร
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมหอม
3. เด็กชายสกลทัศน์  หมู่สิน
 
1. นางสาวยิ่งนรา  ประทายนอก
2. นางสาวปาริชาต  ธรรมเกตุ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 26 1. นายทัศนะชัย  ผิวทวี
2. นายธันยาเดช  เรืองแสน
3. นางสาวลักษณาวดี  สูนหล้า
 
1. นางสาวยิ่งนรา  ประทายนอก
2. นางสาวน้ำค้าง  เพ็งแจ่ม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พุ่มกล้าหาญ
2. เด็กชายอดุลย์  ผิวงาม
 
1. นางสาวน้ำค้าง  เพ็งแจ่ม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 42.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงฐิติญา  สมเภท
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 5 1. นายณัฐพล  ผิวงาม
 
1. นางสาวศศิภา  ปิ่นชูทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชญานนท์  พวงเวียง
2. เด็กหญิงศุทธินี  นิลนนท์
 
1. นางสาวศศิภา  ปิ่นชูทอง
2. MissMa. Lirio  Villadolid
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 28 1. นางสาวชลดา  คำหอม
2. นายธันยเดช  เรืองแสน
 
1. นางพรทิพย์  รตนะมโน
2. MissLeslie  Lansangan
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมหอม
2. เด็กชายสกลทัศน์  หมู่สิน
3. เด็กหญิงเกษร  แสนสิงห์
 
1. นางพรทิพย์  รตนะมโน
2. นางสาวษิริมิดต์  บางเขม็ด