สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 22 1. นายธันยาเดช  เรืองแสน
 
1. นายวาสน์  สุวรรณเวช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายโอฬาร  แย้มสำรวล
 
1. นายวาสน์  สุวรรณเวช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 17 1. นายทัศนะชัย  ผิวทวี
 
1. นายวาสน์  สุวรรณเวช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัลยา  คู่อรุณยสุนทร
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมหอม
3. เด็กชายสกลทัศน์  หมู่สิน
 
1. นางสาวยิ่งนรา  ประทายนอก
2. นางสาวปาริชาต  ธรรมเกตุ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 26 1. นายทัศนะชัย  ผิวทวี
2. นายธันยาเดช  เรืองแสน
3. นางสาวลักษณาวดี  สูนหล้า
 
1. นางสาวยิ่งนรา  ประทายนอก
2. นางสาวน้ำค้าง  เพ็งแจ่ม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พุ่มกล้าหาญ
2. เด็กชายอดุลย์  ผิวงาม
 
1. นางสาวน้ำค้าง  เพ็งแจ่ม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 -    
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 63.99 ทองแดง 16 1. นายศิริชัย  อินอำไพ
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กชายชญานนท์  พวงเวียง
2. เด็กหญิงศุทธินี  นิลนนท์
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตันติกร  สิงหวัน
2. นางสาวรัตนาพร  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ตุลารักษ์
2. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  หาวุฒิ
 
1. นางรัตนา  ศรีรุ่งนภาพร
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  สีมา
2. นางสาวนิรชา  ชานันโท
 
1. นางณิชาภา  เปรมโพธิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  กรกมลสรไกร
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารีวัลย์  ดีใจยิ้ม
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราภรณ์  พิมพา
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 1. นางสาวชไมพร  สอนมาก
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนกสุดา  หาบุญมี
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติญา  สมเภท
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 42.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงฐิติญา  สมเภท
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.67 เงิน 4 1. นางสาวกนกภรณ์  แก้วมณี
2. นางสาวชวัลลักษณ์  ดีไชโย
3. นางสาวปาริชาต  บางยี่ขัน
4. นางสาวศยามล  บุดดา
5. นางสาวศิริรัตน์  รัตนพงษ์พร
6. นางสาวอารียา  อรุณเพิ่มพร
 
1. นางสาวสุภาศิริ  ไสยกิจ
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เครือฟู
2. เด็กหญิงภัทรลดา  สุทัศน์ ณ อยุธยา
3. เด็กหญิงรัชฎา  บุระคร
4. เด็กหญิงวิวาห์  เดชจำเริญ
5. เด็กหญิงศิรินรัชช์  เอี่ยมวานิชกุล
6. เด็กหญิงอรญา  นิลบดี
 
1. นางสาวสุภาศิริ  ไสยกิจ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคณิน  แสงสุวรรณ
 
1. นางพรทิพย์  รตนะมโน
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 5 1. นายณัฐพล  ผิวงาม
 
1. นางสาวศศิภา  ปิ่นชูทอง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  กรกมลสรไกร
 
1. นางพรทิพย์  รตนะมโน
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศยามล  บุดดา
 
1. นางสาวศศิภา  ปิ่นชูทอง
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิราพร  มาเสือ
2. เด็กหญิงฐิติญา  สมเภท
3. เด็กหญิงณัฐธิพร  ทัพซ้าย
4. เด็กหญิงศยามล  บุ้งทอง
5. เด็กชายเทวราช  รัตนกำเนิด
 
1. นางพรทิพย์  รตนะมโน
2. นางสาวศศิภา  ปิ่นชูทอง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชญานนท์  พวงเวียง
2. เด็กหญิงศุทธินี  นิลนนท์
 
1. นางสาวศศิภา  ปิ่นชูทอง
2. MissMa. Lirio  Villadolid
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 28 1. นางสาวชลดา  คำหอม
2. นายธันยเดช  เรืองแสน
 
1. นางพรทิพย์  รตนะมโน
2. MissLeslie  Lansangan
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐติพงษ์  บุรมศรี
2. เด็กชายณัฐธวัช  โฆสน
3. เด็กชายปัญญา  มหัทธนะรัตนากร
4. เด็กชายภาสวิชญ์  การะเกศ
5. เด็กชายมณฑล  สินสุข
6. เด็กชายอติกานต์  บูชา
7. เด็กชายเมธัส  บางใหญ่
8. เด็กชายไวโรจน์  บุญชลอ
 
1. นายวิรัช  ศรีโกเศรษฐ
2. นายอธิภัทร  เพ็ชร์ผ่อง
3. นายสุทินัน  ขันตะ
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมหอม
2. เด็กชายสกลทัศน์  หมู่สิน
3. เด็กหญิงเกษร  แสนสิงห์
 
1. นางพรทิพย์  รตนะมโน
2. นางสาวษิริมิดต์  บางเขม็ด
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวนิภาธร   รณชัยพิทักษ์
2. นางสาวสุทาทิพย์   คะสา
3. นางสาวอริสา   แจ้งวงษ์
 
1. นางสาวษิริมิดต์  บางเขม็ด
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภัทธียะ  บุรีพัฒน์
2. เด็กชายอติกานต์  บูชา
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางปณิดา  วรรณบุตร
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 18 1. เด็กชายณัฐธวัช  โฆสน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทุ่มกล้าหาญ
 
1. นางรัตนา  เกิดช้าง
2. นางสาววราพร  แสนสี
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนภัทร  บุญฉาย
2. เด็กชายศุภกิจ  ช้างขาว
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางปณิดา  วรรณบุตร
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายอดุลย์  ผิวงาม
2. เด็กชายเมธัส  บางใหญ่
 
1. นายชัยณรงค์  เงาศรี
2. นายสุรศักดิ์  บุญสอน
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นายณัฏฐรัฐ  ชัยกิจนุภาพ
2. นางสาวสรารัตน์  ศรีโยธา
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางปณิดา  วรรณบุตร
 
37 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วกำพล
2. เด็กหญิงรณดา  แย้มถนอม
3. เด็กหญิงศุภัครพร  อริยะ
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางปณิดา  วรรณบุตร
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 19 1. นายนันธวัฒน์  เกิดสนธิ์
2. นายศุภอรรถ  ปลุกเสก
 
1. นางสาวสุนิษา  สงวนพงศ์
2. นายชัยณรงค์  เงาศรี
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทรงสุดา  ส่งสกุล
2. นางสาวนัชชา  นันท์ดี
3. นางสาวมุทุตา  แป้นพงษ์
 
1. นางศิริปัญญา  หาญณรงค์พาณิชย์
2. นางสาวสุมณรัตน์  เจริญสุข
 
40 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมณฑล  เอี่ยมอำไพ
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง