สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงจีราพรรณ  ทองจรรยา
 
1. นางสาวพรธารา  แสงศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  แก้ววิเศษ
2. นายณัฐพล  ชูเจริญผล
3. นายธนะพันธุ์  ไชยดวงศรี
 
1. นางฐิติชญา  ธนวิทยไพศาล
2. นางสาวพิชญา  เจริญวนิช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.99 ทอง 8 1. นางสาววนิดา  สีรังสิน
 
1. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวกัญญาพัชร  ปุริมา
2. เด็กชายจิรวรรณ  ไม้เมือง
3. เด็กหญิงชนิตา  คำเจริญ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทวี
5. เด็กหญิงณัฐริกา  เฟื่องสนิท
6. เด็กชายธนาธิป  กรายรัตน์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวรรณทอง
8. เด็กหญิงปภัสรา  ชูปัญญา
9. นางสาวพจนารถ  ใจรักษ์
10. เด็กหญิงพัชญ์สิตา  ชัยพัฒน์ทนันกร
11. เด็กหญิงพัชรกันย์  อุตมะมงคลชัย
12. นางสาวมลิศรา  เต็นรัมย์
13. เด็กหญิงวรรณวิษา  วิชัยดิษฐ์
14. เด็กหญิงสิริมา  เจ็งประเสริฐ
15. นางสาวอรัญญา  ใจใส
 
1. นางสาวปริพัตร์  ศึกษา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาภรณ์  พวงพันธุ์ดี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แก้วจันทร์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายธนายุทธ  เกยูรณิชย์
2. เด็กชายสรศักย์  ศรีครซ้าย
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  จีวรกุลนนท์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แก้วจันทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยังกูร  ชมพูน
2. นายภควัต  เศรษฐี
3. นายอดิศักดิ์  สรเสนา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แก้วจันทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 4 1. นางสาวจิฑาภรณ์  รวางจันทร์
 
1. นายอภิรัตน์  นาครัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักษวัฏ  ไพบูลย์
2. นายวิศรุต  พวงกุหลาบ
3. นายสมชาย  มาตะรักษ์
4. นายอดิศักดิ์  สรเสนา
5. นายอนุชา  จันทร์ชนะ
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
2. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลไทย
 
1. นางเสาวณีย์  สันพิมาย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.32 ทอง 12 1. นางสาวปทุมทิพย์  เดชขุนทด
 
1. นางสาวศิริญามล  ดวงจันทรนี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 6 1. นางสาวฐิติรัตน์  ยุคไกรฤกษ์
2. นายธนกฤษณ์  แซ่หวู่
3. นางสาวปทุมทิพย์  เดชขุนทด
4. นางสาวพัชรา  อริยมงคลสกุล
5. นางสาวเกศชฎา  งามวาจา
 
1. นางชุดา  บุญอุไร
2. MissAimee  Gonzales
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิตา  ต่างทอง
2. เด็กหญิงพิณรินทร์  สมมุติ
3. เด็กหญิงวรรณลักษ์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวชูศรี  ทีปสร
2. นางสาวบานชื่น  สุนทรมาลัย
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  นิ่มเดช
2. นางสาวปิยะภรณ์  ทิพมนต์
3. นางสาวสมฤดี  ธนากิจพานิชย์
 
1. นางสาวบานชื่น  สุนทรมาลัย
2. นางสาวพรธารา  แสงศรี
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิตา  คำเจริญ
2. เด็กหญิงปภัสรา  ชูปัญญา
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางณัฐธนพร  เชาวปานนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนิดา  มั่นจิต
2. นายสมชาย  มาตะรักษ์
3. นายอดิศักดิ์  สรเสนา
 
1. นางสาวชูศรี  ทีปสร
2. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวจิณนิภา  นาทกร
2. นายวุฒิชัย  มุขขันธ์
 
1. นางสาวชุตินันท์  พ่วงขาว
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  บัวแดง
2. เด็กชายยุทธวิชัย  วรรณวงศ์
3. เด็กหญิงศิริแก้ว  ผกาแดง
 
1. นางจุฑามาส  โกมลมรรค
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 1. นางสาวกนกกร  หลงมัจฉา
2. นางสาวสาธิดา  พัฒนาลัย
3. นางสาวสุฑาทิพย์  กองตองกาย
 
1. นางจุฑามาส  โกมลมรรค