สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ 1. นายณรงค์  บัวผาย
 
1. นางสาวบานชื่น  สุนทรมาลัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงปณิตา  ต่างทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73 เงิน 17 1. นางสาวปัญญาภรณ์  บัวสังข์
 
1. นางสาวพรธารา  แสงศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  สามสุวรรณ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เขียนค้างพลู
3. เด็กหญิงวริญญา  ปูเต๊ะ
 
1. นางฐิติชญา  ธนวิทยไพศาล
2. นางสาวพิชญา  เจริญวนิช
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 20 1. นายกิตติพงศ์  ปภาวัฒนานนท์
2. นางสาวอรัญญา  ใจใส
 
1. นางสาวเตือนใจ  พงศ์จิระชาคร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แก้วจันทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวภัทธิญา  บรมินอาชากุล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แก้วจันทร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายยุทธวิชัย  วรรณวงศ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แก้วจันทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 17 1. นางสาวภัทราภรณ์  วันอุทา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แก้วจันทร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 10 1. นายสมชาย  มาตะรักษ์
 
1. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 15 1. นางสาวจุฑามาศ  พงประดิษฐ์
 
1. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญตา  บุญแต่ง
2. เด็กชายธนากร  จันทร์คำเรือง
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  จีระออน
4. นางสาวนันทิกานต์  มูลสุข
5. เด็กหญิงพรพรรณ  สุดาทิพย์
6. เด็กหญิงพิมพลอย  ทองลพ
7. เด็กหญิงภาคินี  บุญมา
8. เด็กชายรชต  จูคล้ายหล่อ
9. เด็กชายอัษฎากร  ทองขาว
10. เด็กชายเอกราช  โหน่งบึ้ง
 
1. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวปรียานุช  ศาสตร์สุภาพ
2. นางสาวพัชราภรณ์  ผิวจันทร์
3. นางสาววนิดา  สีรังสิน
4. นางสาววิชุดา  แจทอง
5. นางสาวศศินิภา  บุญวิเศษ
6. นางสาวศิริพร  มั่นเหมาะ
7. นางสาวสุภาภรณ์  อินทร์ตา
8. นางสาวโสรยา  ราชวงศ์
 
1. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นางสาวภัทราวดี  อภิวัฒนกาลจน์
2. นายเจษฎา  สระทองล้อม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์