สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงกมลชนก  สามสุวรรณ
 
1. นางสาวบานชื่น  สุนทรมาลัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวิทยา  พลหนา
 
1. นายอดิศักดิ์  ทันแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 25 1. นายอนันตพร  พงษ์พันธ์
 
1. นายอดิศักดิ์  ทันแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คล่องดี
2. นายธนายุทธ  เกยูรวณิชย์
 
1. นายอดิศักดิ์  ทันแก้ว
2. นางสาวทัศนีย์  กระแสสิงห์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 10 1. นางสาวทิพย์มณี  นาดี
2. นายธนกฤษณ์  แซ่หวู่
 
1. นายอดิศักดิ์  ทันแก้ว
2. นางสาวปรีชาภรณ์  แย้มงาม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วลาย
 
1. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 10 1. นายเจษฎา  จำปาหอม
 
1. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พินคงศิริ
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  มาทองมาก
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  เอื้อสิวะคุณ
 
1. นางสาวณัฐกนา  จิตรแห่ง
2. นางสาวสุวิมล  เสวกสุริยวงศ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 22 1. นางสาวกนกวัสส์  วันสกุล
2. นายธนกฤษณ์  แซ่หวู่
3. นางสาวพัชรา  อริยมงคลสกุล
 
1. นางสาวณัฐกนา  จิตรแห่ง
2. นางสาวสุวิมล  เสวกสุริยวงศ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจารุวรรณ  เกียรติทวีกูล
2. นายนลธวัฒ  จุลนันท์
3. นายปกรณ์ลัม  ชินรักษา
 
1. นางสาวขัติญา  เปรมปราโมทย์
2. นางสาวสุนันทา  บุญเรืองศรี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 55 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกนิษฐา  คุณลือชา
2. นางสาวจันทร์จิรา  แก่นแก้ว
3. นางสาวจิรวรรณ  ปอยเดช
4. นางสาวจิราพัชร  แก่นแก้ว
5. นางสาวณัฐทิชา  จันทร์สอน
6. นางสาวทิพย์วรรณ  แซปึง
7. นางสาวนัฎธิดา  เขียวนันใจ
8. นางสาวปริมประภา  มีนุชนารถ
9. นางสาวปรีมล  แซ่ลี้
10. นางสาวพรรณธิภา  แก้ววิเชียร
11. นางสาวศิริพร  เทพสันทัด
12. นางสาวศิริพร  มั่นเหมาะ
13. นางสาวสไบแพร  โลหะบาล
14. นายอดิศักดิ์  อังกูรเลิศบารมี
15. นายอรรถพล  นามสอน
16. นางสาวเกตุวดี  โคษา
17. นางสาวเสาวลักษณ์  มงคลทิศ
 
1. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  พรหมบุตร
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 17 1. นางสาวกานต์พิชา  มาทองมาก
2. นางสาวพลอย  ดารากร ณ อยุธยา
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 8 1. นายอดิศักดิ์  สรเสนา
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 39.67 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวริญญา  ปูเต๊ะ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ศรีชมภู
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 24.5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวฐิติรัตน์  ยุคไกรฤกษ์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ศรีชมภู
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พินคงศิริ
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  พ่วงทิพากร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 23 1. นางสาวกานต์ธีมา  จรรยา
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  พ่วงทิพากร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 32.67 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงซีตา  สัตโกตา
 
1. นายวาทสิทธิ์  อินทรียงค์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 36.6 เข้าร่วม 19 1. นายรัตนากรณ์  กมลวาทิน
 
1. นายวาทสิทธิ์  อินทรียงค์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายรชต  จูคล้ายหล่อ
2. เด็กหญิงสถาพร  ปรางค์ศร
 
1. นางสาวน้ำฝน  สมสาร
2. นางสาวดาริน  นามปัญญา
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 25 1. นายจิรายุ  อินทรประสิทธิ์
2. นายอัยกานต์  เหลืองสนธยา
 
1. นางสาวน้ำฝน  สมสาร
2. นางสาวดาริน  นามปัญญา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจักรสรรดิ์  ม่วงมา
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  เอนก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์