สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงกมลชนก  สามสุวรรณ
 
1. นางสาวบานชื่น  สุนทรมาลัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ 1. นายณรงค์  บัวผาย
 
1. นางสาวบานชื่น  สุนทรมาลัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงปณิตา  ต่างทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขวัญจิรา  มูลพันธ์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงจีราพรรณ  ทองจรรยา
 
1. นางสาวพรธารา  แสงศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73 เงิน 17 1. นางสาวปัญญาภรณ์  บัวสังข์
 
1. นางสาวพรธารา  แสงศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรวิสรา  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  สุขสำราญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสราัรัตน์  ทังสี
2. นางสาวชูศรี  ทีปสร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐวดี  อินทรวิชัย
2. นางสาวศิริพร  ลาดคำจัน
 
1. นางสาวชูศรี  ทีปสร
2. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวิทยา  พลหนา
 
1. นายอดิศักดิ์  ทันแก้ว
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 25 1. นายอนันตพร  พงษ์พันธ์
 
1. นายอดิศักดิ์  ทันแก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกวินธิดา  อินยาศรี
2. เด็กหญิงซอนย่า  พิมพ์ทอง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไชยโคตร
 
1. นางสาวทัศนีย์  กระแสสิงห์
2. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมัลลิกา  กุลกิจ
2. นายศิรสิทธิ์  รัตติรักษ์
3. นายอภิสิทธิ์  แต้สกุล
 
1. นางสาวทัศนีย์  กระแสสิงห์
2. นางสาวปรีชาภรณ์  แย้มงาม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คล่องดี
2. นายธนายุทธ  เกยูรวณิชย์
 
1. นายอดิศักดิ์  ทันแก้ว
2. นางสาวทัศนีย์  กระแสสิงห์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 10 1. นางสาวทิพย์มณี  นาดี
2. นายธนกฤษณ์  แซ่หวู่
 
1. นายอดิศักดิ์  ทันแก้ว
2. นางสาวปรีชาภรณ์  แย้มงาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วลาย
 
1. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 10 1. นายเจษฎา  จำปาหอม
 
1. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พินคงศิริ
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  มาทองมาก
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  เอื้อสิวะคุณ
 
1. นางสาวณัฐกนา  จิตรแห่ง
2. นางสาวสุวิมล  เสวกสุริยวงศ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 22 1. นางสาวกนกวัสส์  วันสกุล
2. นายธนกฤษณ์  แซ่หวู่
3. นางสาวพัชรา  อริยมงคลสกุล
 
1. นางสาวณัฐกนา  จิตรแห่ง
2. นางสาวสุวิมล  เสวกสุริยวงศ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนครินทร์  สิงคบุตร
2. นางสาวสรณ์สิริ  เศษดาห์
3. นางสาวแพรวา  มาทองมาก
 
1. นางสาวขัติญา  เปรมปราโมทย์
2. นางสาวสุนันทา  บุญเรืองศรี
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจารุวรรณ  เกียรติทวีกูล
2. นายนลธวัฒ  จุลนันท์
3. นายปกรณ์ลัม  ชินรักษา
 
1. นางสาวขัติญา  เปรมปราโมทย์
2. นางสาวสุนันทา  บุญเรืองศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  สามสุวรรณ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เขียนค้างพลู
3. เด็กหญิงวริญญา  ปูเต๊ะ
 
1. นางฐิติชญา  ธนวิทยไพศาล
2. นางสาวพิชญา  เจริญวนิช
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  แก้ววิเศษ
2. นายณัฐพล  ชูเจริญผล
3. นายธนะพันธุ์  ไชยดวงศรี
 
1. นางฐิติชญา  ธนวิทยไพศาล
2. นางสาวพิชญา  เจริญวนิช
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบุญเลิศ  กุละคำแสง
2. เด็กชายอนุพันธ์  ภิญโญภาพสกุล
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายฐิติพันธ์  นุ่มชื่น
2. เด็กชายวิพุทธ  พิมพ์สะเดาะ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐทิชา  จันทร์สอน
2. นายทศวรรษ  เปรมใจชน
 
1. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 55 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกนิษฐา  คุณลือชา
2. นางสาวจันทร์จิรา  แก่นแก้ว
3. นางสาวจิรวรรณ  ปอยเดช
4. นางสาวจิราพัชร  แก่นแก้ว
5. นางสาวณัฐทิชา  จันทร์สอน
6. นางสาวทิพย์วรรณ  แซปึง
7. นางสาวนัฎธิดา  เขียวนันใจ
8. นางสาวปริมประภา  มีนุชนารถ
9. นางสาวปรีมล  แซ่ลี้
10. นางสาวพรรณธิภา  แก้ววิเชียร
11. นางสาวศิริพร  เทพสันทัด
12. นางสาวศิริพร  มั่นเหมาะ
13. นางสาวสไบแพร  โลหะบาล
14. นายอดิศักดิ์  อังกูรเลิศบารมี
15. นายอรรถพล  นามสอน
16. นางสาวเกตุวดี  โคษา
17. นางสาวเสาวลักษณ์  มงคลทิศ
 
1. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  พรหมบุตร
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.99 ทอง 8 1. นางสาววนิดา  สีรังสิน
 
1. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 20 1. นายกิตติพงศ์  ปภาวัฒนานนท์
2. นางสาวอรัญญา  ใจใส
 
1. นางสาวเตือนใจ  พงศ์จิระชาคร
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวกัญญาพัชร  ปุริมา
2. เด็กชายจิรวรรณ  ไม้เมือง
3. เด็กหญิงชนิตา  คำเจริญ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทวี
5. เด็กหญิงณัฐริกา  เฟื่องสนิท
6. เด็กชายธนาธิป  กรายรัตน์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวรรณทอง
8. เด็กหญิงปภัสรา  ชูปัญญา
9. นางสาวพจนารถ  ใจรักษ์
10. เด็กหญิงพัชญ์สิตา  ชัยพัฒน์ทนันกร
11. เด็กหญิงพัชรกันย์  อุตมะมงคลชัย
12. นางสาวมลิศรา  เต็นรัมย์
13. เด็กหญิงวรรณวิษา  วิชัยดิษฐ์
14. เด็กหญิงสิริมา  เจ็งประเสริฐ
15. นางสาวอรัญญา  ใจใส
 
1. นางสาวปริพัตร์  ศึกษา
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรชต  จูคล้ายหล่อ
2. เด็กชายอนุพันธ์  ภิญโญภาพสกุล
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 17 1. นางสาวกานต์พิชา  มาทองมาก
2. นางสาวพลอย  ดารากร ณ อยุธยา
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แก้วจันทร์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวภัทธิญา  บรมินอาชากุล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แก้วจันทร์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาภรณ์  พวงพันธุ์ดี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แก้วจันทร์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายยุทธวิชัย  วรรณวงศ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แก้วจันทร์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 17 1. นางสาวภัทราภรณ์  วันอุทา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แก้วจันทร์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายธนายุทธ  เกยูรณิชย์
2. เด็กชายสรศักย์  ศรีครซ้าย
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  จีวรกุลนนท์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แก้วจันทร์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยังกูร  ชมพูน
2. นายภควัต  เศรษฐี
3. นายอดิศักดิ์  สรเสนา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แก้วจันทร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 4 1. นางสาวจิฑาภรณ์  รวางจันทร์
 
1. นายอภิรัตน์  นาครัตน์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักษวัฏ  ไพบูลย์
2. นายวิศรุต  พวงกุหลาบ
3. นายสมชาย  มาตะรักษ์
4. นายอดิศักดิ์  สรเสนา
5. นายอนุชา  จันทร์ชนะ
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
2. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 10 1. นายสมชาย  มาตะรักษ์
 
1. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 15 1. นางสาวจุฑามาศ  พงประดิษฐ์
 
1. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 8 1. นายอดิศักดิ์  สรเสนา
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 15 1. นางสาวพัชราภรณ์  ผิวจันทร์
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญตา  บุญแต่ง
2. เด็กชายธนากร  จันทร์คำเรือง
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  จีระออน
4. นางสาวนันทิกานต์  มูลสุข
5. เด็กหญิงพรพรรณ  สุดาทิพย์
6. เด็กหญิงพิมพลอย  ทองลพ
7. เด็กหญิงภาคินี  บุญมา
8. เด็กชายรชต  จูคล้ายหล่อ
9. เด็กชายอัษฎากร  ทองขาว
10. เด็กชายเอกราช  โหน่งบึ้ง
 
1. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวปรียานุช  ศาสตร์สุภาพ
2. นางสาวพัชราภรณ์  ผิวจันทร์
3. นางสาววนิดา  สีรังสิน
4. นางสาววิชุดา  แจทอง
5. นางสาวศศินิภา  บุญวิเศษ
6. นางสาวศิริพร  มั่นเหมาะ
7. นางสาวสุภาภรณ์  อินทร์ตา
8. นางสาวโสรยา  ราชวงศ์
 
1. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 39.67 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวริญญา  ปูเต๊ะ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ศรีชมภู
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 24.5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวฐิติรัตน์  ยุคไกรฤกษ์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ศรีชมภู
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พินคงศิริ
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  พ่วงทิพากร
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 23 1. นางสาวกานต์ธีมา  จรรยา
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  พ่วงทิพากร
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลไทย
 
1. นางเสาวณีย์  สันพิมาย
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.32 ทอง 12 1. นางสาวปทุมทิพย์  เดชขุนทด
 
1. นางสาวศิริญามล  ดวงจันทรนี
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 32.67 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงซีตา  สัตโกตา
 
1. นายวาทสิทธิ์  อินทรียงค์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 36.6 เข้าร่วม 19 1. นายรัตนากรณ์  กมลวาทิน
 
1. นายวาทสิทธิ์  อินทรียงค์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 6 1. นางสาวฐิติรัตน์  ยุคไกรฤกษ์
2. นายธนกฤษณ์  แซ่หวู่
3. นางสาวปทุมทิพย์  เดชขุนทด
4. นางสาวพัชรา  อริยมงคลสกุล
5. นางสาวเกศชฎา  งามวาจา
 
1. นางชุดา  บุญอุไร
2. MissAimee  Gonzales
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภิญโญ  พฤษชาติ
 
1. นางจิตตานันท์  ภาคภากร
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายรชต  จูคล้ายหล่อ
2. เด็กหญิงสถาพร  ปรางค์ศร
 
1. นางสาวน้ำฝน  สมสาร
2. นางสาวดาริน  นามปัญญา
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 25 1. นายจิรายุ  อินทรประสิทธิ์
2. นายอัยกานต์  เหลืองสนธยา
 
1. นางสาวน้ำฝน  สมสาร
2. นางสาวดาริน  นามปัญญา
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิตา  ต่างทอง
2. เด็กหญิงพิณรินทร์  สมมุติ
3. เด็กหญิงวรรณลักษ์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวชูศรี  ทีปสร
2. นางสาวบานชื่น  สุนทรมาลัย
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  นิ่มเดช
2. นางสาวปิยะภรณ์  ทิพมนต์
3. นางสาวสมฤดี  ธนากิจพานิชย์
 
1. นางสาวบานชื่น  สุนทรมาลัย
2. นางสาวพรธารา  แสงศรี
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิตา  คำเจริญ
2. เด็กหญิงปภัสรา  ชูปัญญา
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางณัฐธนพร  เชาวปานนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนิดา  มั่นจิต
2. นายสมชาย  มาตะรักษ์
3. นายอดิศักดิ์  สรเสนา
 
1. นางสาวชูศรี  ทีปสร
2. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปณิตา  ต่างทอง
2. เด็กชายพลรัตน์  ทรายทอง
 
1. นางสาวปรีชาภรณ์  แย้มงาม
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  วนสินธ์
 
1. นางสาวปรีชาภรณ์  แย้มงาม
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐดนัย  มั่นคง
 
1. นายสุริยัณห์  หัตถกอง
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคณิสสรณ์  ส่งแสง
 
1. นายสุริยัณห์  หัตถกอง
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นางสาวภัทราวดี  อภิวัฒนกาลจน์
2. นายเจษฎา  สระทองล้อม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจักรสรรดิ์  ม่วงมา
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  เอนก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  รัตนจันทร์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 12 1. นายสยาม  เนียมเล็ก
2. นายอธิวัฒน์  แจ่มใส
 
1. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวจิณนิภา  นาทกร
2. นายวุฒิชัย  มุขขันธ์
 
1. นางสาวชุตินันท์  พ่วงขาว
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  บัวแดง
2. เด็กชายยุทธวิชัย  วรรณวงศ์
3. เด็กหญิงศิริแก้ว  ผกาแดง
 
1. นางจุฑามาส  โกมลมรรค
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 1. นางสาวกนกกร  หลงมัจฉา
2. นางสาวสาธิดา  พัฒนาลัย
3. นางสาวสุฑาทิพย์  กองตองกาย
 
1. นางจุฑามาส  โกมลมรรค