สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 4 1. นางสาวจิฑาภรณ์  รวางจันทร์
 
1. นายอภิรัตน์  นาครัตน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักษวัฏ  ไพบูลย์
2. นายวิศรุต  พวงกุหลาบ
3. นายสมชาย  มาตะรักษ์
4. นายอดิศักดิ์  สรเสนา
5. นายอนุชา  จันทร์ชนะ
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
2. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 10 1. นายสมชาย  มาตะรักษ์
 
1. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 15 1. นางสาวจุฑามาศ  พงประดิษฐ์
 
1. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 8 1. นายอดิศักดิ์  สรเสนา
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 15 1. นางสาวพัชราภรณ์  ผิวจันทร์
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก