สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.66 เงิน 12 1. เด็กหญิงสรัลนันท์  สมาชิกธรรมคุณ
 
1. นายธฤตภณ  สุวรรณรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 8 1. นางสาวสิรินลักษณ์  มาสี
 
1. นายธฤตภณ  สุวรรณรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวสรชา  หนูนวล
 
1. นายคิดลึก  สังข์สาลี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรหมพร  ธรรมผุสนา
2. นางสาวพลอยสุมาลย์  สัจจากุล
3. นางสาวอวภาส์  เเสงวิสุทธิ์
 
1. นางชัชมน  เติมพรชัย
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชนะภูมิ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวจิรพัชร์  บุดดา
2. นางสาวพิมพิศา  สอนจิตร์
3. นายศุภมิตร  ได้เปรียบ
 
1. นางสาวสุภาพร  วงษ์ที
2. นางสาวสุพรรณี  หมุนรอด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายจ๋า  ตาแสง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงโคตร
 
1. นางสาวสุภาพร  วงษ์ที
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผกามาศ  เนียมจันทร์
2. เด็กหญิงรัตตินันท์  บุญธรรม
 
1. นางปัทมา  หมอกพรม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายจิรวัฒน์  วังคีรี
2. นายชัยวัฒน์  เที่ยวพานิช
3. นายณัฐพร  โพธิ์สินสมวงศ์
4. นายปรากรณ์  ศรีชมมาลี
5. นายวัฒนรัตน์  ยืนยิ่ง
 
1. นายสิปปกร  ผิวพรรณ
2. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
3. นายสงกรานต์  ขจรนาม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 9 1. นายธรรมนูญ  เสาะสิทธิ์
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ภูมเรศ
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คงทน
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรพร  ตรีอินทอง
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.33 เงิน 9 1. นางสาวไอรดา  ตาทอง
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นางสาวพลอยสุมาลย์  สัจจากุล
2. นายศุภมิตร  ได้เปรียบ
 
1. นางสาวปานวาด  พูลดี
2. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิษาชล  ใจดี
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ขุนวิเศษ
3. เด็กชายอภิรักษ์  จินากูล
 
1. นางสาวเกวลี  พิชัยสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  นามรัง
2. นางสาวจริยา  โพธิ์เงิน
3. นายณัฐพล  นามโพธิ์ศรี
 
1. นางสาวเกวลี  พิชัยสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิตติญา  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงนนทิยา  เรืองพานิช
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ตาลไธสง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
2. นางสาวเกวลี  พิชัยสวัสดิ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนลินี  วิบูลย์ทรัพย์ทวี
2. นางสาววิภาภรณ์  หงส์ศิลา
3. นางสาวศศิธร  เอี่ยมพันธ์
 
1. นางสาวเกวลี  พิชัยสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 19 1. เด็กหญิงกาญจนา  พ่อค้า
2. เด็กหญิงนวภรณ์  สำราญมล
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงรมิดา  วินทะไชย
2. เด็กหญิงสิริยากร  สังวล
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นางสาวอัญชลีพร  โนนยาง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 77.2 เงิน 11 1. นางสาววริศรา  วัฒนาพิสุทธิ์
2. นางสาวศิริวรรณ  แสนงาม
3. นางสาวสุจิตรา  จงรักชาติ
 
1. นางสาวรัจชริญา  เสริมศรี
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชจรี  แก่นพรหมมา
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์