สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภมิตร  ได้เปรียบ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ปลาบู่ทอง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 12 1. นายวัฒนรัตน์  ยืนยง
 
1. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายคุณากร  ผลวัฒนะ
2. เด็กหญิงฐาปนี  จังบูรพา
3. เด็กชายณัฐพล  พานทอง
4. เด็กหญิงณัฐริกา  มหรัตนวิโรจน์
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  วิบูลย์ภักดี
 
1. นายประธาน  มากะเต
2. นางสาวโสภี  กุลฉวะ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นายกลนิต  เบ็ญจมาคม
2. นางสาวบุณฑริชา  ชุ่มแจ่ม
3. นายวัชระ  มละสี
4. นายสมรักษ์  โตแฉ่ง
5. นางสาวเพชรพลอย  บุญเต็ม
 
1. นางสาวสระศรี  ภิรมย์โยธี
2. นางอร่าม  ธุระพันธ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวชฎา  เวียงเหล็ก
 
1. นางสาวนัทธมน  อำลา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายวัชชานนท์  จินดาสมุทร์
2. เด็กหญิงอารีญา  ธีระการ
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายธนดล  เลิศรวมพร
2. นางสาวพิชญา  ลิ้มจินดาพร
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นางสาวอัญชลีพร  โนนยาง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวอานิสา  ใจเทียม
2. นางสาวอุมาพร  พลอยจิ๋ว
 
1. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
2. นางสาวเจนจิรา  เพียรงาน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 18 1. นายประพจน์  พลอยจิ๋ว
2. นายศิวกร  อุทัยจันทร์
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายเจษฎาพร  ใจเมือง