สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงนภาพร  รัศมีเฟื่องฟู
 
1. นางสาวละเอียด  ชัยอู
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญอ่อน
2. เด็กหญิงวนาลี  จิตอารีย์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เศรษฐวิบูลย์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  จันดาหัวดง
2. นายเพทาย  ทองสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 19 1. นายจิรวัฒน์  วังคีรี
2. นางสาวมาริษา  เวชสภา
3. นางสาวศุภร  ชัยมงคลพิภพ
 
1. นางขวัญใจ  เพชรกล้า
2. นางสาววรรณนภา  อัสสะกระวิน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 6 1. นายสุรเชษฐ์  แก้วรักศรี
2. นางสาวอรยา  เหล่าบุตรสา
 
1. นางสาวมนตรา  พึ่งไพศาล
2. นางสาวจรรยา  เเซ่อึ้ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปฐวี  ชัยมงคลพิภพ
2. เด็กหญิงศุภัทรชา  เจริญทวีสุข
 
1. นางสาวสุพรรณี  หมุนรอด
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 26.67 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุภัค  สถิตถาวรศักดิ์
 
1. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด