สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงนภาพร  รัศมีเฟื่องฟู
 
1. นางสาวละเอียด  ชัยอู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภมิตร  ได้เปรียบ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ปลาบู่ทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.66 เงิน 12 1. เด็กหญิงสรัลนันท์  สมาชิกธรรมคุณ
 
1. นายธฤตภณ  สุวรรณรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 8 1. นางสาวสิรินลักษณ์  มาสี
 
1. นายธฤตภณ  สุวรรณรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศากร  พนะจะโปะ
 
1. นางยูงทอง  กรณีย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวสรชา  หนูนวล
 
1. นายคิดลึก  สังข์สาลี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์ทอง  ปรีเปรม
2. นางสาวสมหญิง  โซ่
3. นางสาวอรวรรณ  พลพวก
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศ์พัชราภรณ์
2. นางสาวรุ่งนภา  ปลาบู่ทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวผุสดี  เวียงอินทร์
2. นางสาวอัจฉรา  ไชยหงส์
 
1. นางสาววนัชนันท์  เอกธนากุล
2. นางยูงทอง  กรณีย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราพัชร์  บุดดา
2. นางสาวเอื้อมพร  ทองหยิบ
 
1. นายคิดลึก  สังข์สาลี
2. นางวันเพ็ญ  วงศ์พัชราภรณ์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกชกร  มาลาวินิจกุล
2. เด็กหญิงกิตติญา  แซ่เตียว
3. เด็กชายปุณณวิช  เลิศพรสุขสวัสดิ์
 
1. นายอังชัญ  แสงแก้ว
2. นางสาววรชพร  ศรีไทย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญอ่อน
2. เด็กหญิงวนาลี  จิตอารีย์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เศรษฐวิบูลย์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  จันดาหัวดง
2. นายเพทาย  ทองสุข
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 19 1. นายจิรวัฒน์  วังคีรี
2. นางสาวมาริษา  เวชสภา
3. นางสาวศุภร  ชัยมงคลพิภพ
 
1. นางขวัญใจ  เพชรกล้า
2. นางสาววรรณนภา  อัสสะกระวิน
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรหมพร  ธรรมผุสนา
2. นางสาวพลอยสุมาลย์  สัจจากุล
3. นางสาวอวภาส์  เเสงวิสุทธิ์
 
1. นางชัชมน  เติมพรชัย
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชนะภูมิ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวจิรพัชร์  บุดดา
2. นางสาวพิมพิศา  สอนจิตร์
3. นายศุภมิตร  ได้เปรียบ
 
1. นางสาวสุภาพร  วงษ์ที
2. นางสาวสุพรรณี  หมุนรอด
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 6 1. นายสุรเชษฐ์  แก้วรักศรี
2. นางสาวอรยา  เหล่าบุตรสา
 
1. นางสาวมนตรา  พึ่งไพศาล
2. นางสาวจรรยา  เเซ่อึ้ง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปฐวี  ชัยมงคลพิภพ
2. เด็กหญิงศุภัทรชา  เจริญทวีสุข
 
1. นางสาวสุพรรณี  หมุนรอด
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายจ๋า  ตาแสง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงโคตร
 
1. นางสาวสุภาพร  วงษ์ที
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผกามาศ  เนียมจันทร์
2. เด็กหญิงรัตตินันท์  บุญธรรม
 
1. นางปัทมา  หมอกพรม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  เปี่ยมเดชา
2. เด็กหญิงกฤตติยา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  เวชสภา
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองชุบ
5. เด็กชายชิษณุพงค์  สุมาตรา
6. เด็กชายทิวานนท์  หอมเทียน
7. นายธนกฤต  สิริจุลพัฒน์
8. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่อั่ง
9. เด็กชายธีระวัฒน์  เยี่ยมญาติ
10. เด็กหญิงนฤมล  ถามะพันธ์
11. เด็กหญิงปนัดดา  กงล้อม
12. เด็กชายปรีดา  ผุยผา
13. เด็กชายพันธิตร  ป่าไม้ทอง
14. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสถาพร
15. เด็กหญิงวรรณฐิภา  จิตสุทธิญาณ
16. เด็กชายวัฒนา  ภูคดหิน
17. เด็กหญิงวิจิตรา  พูนเกษม
18. เด็กหญิงสมาพร  ตุ้มเพ็ชร
19. เด็กหญิงสุวนันท์  ฉิมกุล
20. เด็กชายอภิชัย  โพยนอก
21. เด็กชายเจษฎากร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
2. นายสงกรานต์  ขจรนาม
3. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
4. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
5. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
6. นาย อดิสร  พึ่งสาย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายจิรวัฒน์  วังคีรี
2. นายชัยวัฒน์  เที่ยวพานิช
3. นายณัฐพร  โพธิ์สินสมวงศ์
4. นายปรากรณ์  ศรีชมมาลี
5. นายวัฒนรัตน์  ยืนยิ่ง
 
1. นายสิปปกร  ผิวพรรณ
2. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
3. นายสงกรานต์  ขจรนาม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 9 1. นายธรรมนูญ  เสาะสิทธิ์
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ภูมเรศ
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คงทน
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ศรีเรือน
2. เด็กหญิงจุรีลักษณ์  โกมุติพาล
3. เด็กชายณัฐนัย  สราญภูมิเดช
4. เด็กชายธีรภัทร  ภู่เสม
5. เด็กชายนันทิชา  เบิกบาน
6. เด็กชายพีรพล  ปทุมจัน
7. เด็กหญิงฟาลิดา   ฮัคติ
8. เด็กหญิงมณีกานต์   ทรัพย์ซ้อน
9. เด็กหญิงศิรดา    เหมวรรณากุล
10. เด็กชายอธิพันธ์  วัฒนกนกธรรม
 
1. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
2. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชมพูนุช  แสงน้อย
2. นายณัฐพล  นามโพธิ์ศรี
3. นายณัฐวุฒิ  พ่วงแพ
4. นายปฏิภาณ  พราวศรี
5. นางสาวรัตติกาล   ขุมสันเทีย
6. นายศิรภัทร  บุญสนอง
7. นายศิวกร  อุทัยจันทร์
8. นางสาวสวรินทร์   เอี่ยมทักษิณ
9. นางสาวอารียา    มาประชา
10. นางสาวเกตแก้ว   มีศรี
 
1. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
2. นางสุุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุรีลักษณ์   โกมุติบาล
2. เด็กหญิงชิณานันท์    ไชยสีหา
3. เด็กหญิงปนัดดา  แอะรัมย์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศิรินุพงศ์
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ศิรินุพงศ์
6. เด็กหญิงศิรดา   เหมวรรณานุกุล
 
1. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
2. นางสุุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีเครือ
2. นางสาวณัฐพิมล    เกษแก้ว
3. นางสาวนุจรี  รักพวก
4. นางสาวศิรินาถ   จงรักษ์
5. นางสาวสิริยากร  บรรยงกเสนา
6. นางสาวสุนทรียา    จิตต์ถาวรมณี
 
1. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
2. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุรีลักษณ์   โกมุติพาล
2. เด็กหญิงชิณานันท์   ไชยสีหา
3. เด็กหญิงปนัดดา  แอะรัมย์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศิรินุพงศ์
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ศิรินุพงศ์
6. เด็กหญิงฟาลิดา   ฮัคติ
7. เด็กหญิงมณีกานต์   ทรัพย์ซ้อน
8. เด็กหญิงศิรดา    เหมวรรณากุล
 
1. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
2. นางสุุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
3. นางสาวพรทิพย์  สิงห์วงศ์วัฒนะ
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง 7 1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีเครือ
2. นางสาวณัฐพิมล    เกษแก้ว
3. นางสาวนุจรี    รักพวก
4. นางสาวศิรินาถ   จงรักษ์
5. นางสาวสิริยากร  บรรยงกเสนา
6. นางสาวสุนทรียา    จิตต์ถาวรมณี
 
1. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
2. นางสุุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุรีลักษณ์   โกมุติพาล
2. เด็กหญิงชิณานันท์   ไชยสีหา
3. เด็กชายณัฐนัย  สราญภูมิเดช
4. เด็กชายธีร์กิติธัช  โสภิตพันธ์
5. เด็กชายนันทกิต  เผือกผ่อง
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศิรินุพงศ์
7. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ศิรินุพงศ์
8. เด็กชายพีรพล  ปทุมจัน
9. เด็กหญิงมณีกานต์   ทรัพย์ซ้อน
10. เด็กหญิงศิรดา   เหมวรรณากุล
11. เด็กหญิงสุวรรณี   กุลสุวรรณ
12. เด็กหญิงอนรรฆอร   จิตต์ธรรม
 
1. นายสุุงกรานต์  ขจรนาม
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
3. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
4. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
5. นายธนู  กมลานนท์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ   ศรีเครือ
2. นายณัฐพล  นามโพธิ์ศรี
3. นางสาวณัฐพิมล   เกษแก้ว
4. นางสาวนุจรี    รักพวก
5. นายปฏิภาณ  พราวศรี
6. นางสาวผ่องพรรณ  พิทักใจ
7. นางสาวรัตติกาล   ขุมสันเทีย
8. นายศิรภัทร  บุญสนอง
9. นางสาวศิรินาถ    จงรักษ์
10. นางสาวสิริยากร    บรรยงกเสนา
11. นางสาวสุนทรียา   จิตต์ถาวรมณี
12. นายอดิศักดิ์  เล่าเฮี้ยว
 
1. นางสุุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
3. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
4. นายธนู  กมลานนท์
5. นายสงกรานต์  ขจรนาม
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 26.67 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุภัค  สถิตถาวรศักดิ์
 
1. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 12 1. นายวัฒนรัตน์  ยืนยง
 
1. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 9 1. เด็กชายพิตรพิบูลย์  อยู่บริบูรณ์
 
1. นางสาวปานวาด  พูลดี
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 7 1. นางสาวชนิศา  ตุ่มพงษ์
 
1. นางสาวปานวาด  พูลดี
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายคุณากร  ผลวัฒนะ
2. เด็กหญิงฐาปนี  จังบูรพา
3. เด็กชายณัฐพล  พานทอง
4. เด็กหญิงณัฐริกา  มหรัตนวิโรจน์
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  วิบูลย์ภักดี
 
1. นายประธาน  มากะเต
2. นางสาวโสภี  กุลฉวะ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นายกลนิต  เบ็ญจมาคม
2. นางสาวบุณฑริชา  ชุ่มแจ่ม
3. นายวัชระ  มละสี
4. นายสมรักษ์  โตแฉ่ง
5. นางสาวเพชรพลอย  บุญเต็ม
 
1. นางสาวสระศรี  ภิรมย์โยธี
2. นางอร่าม  ธุระพันธ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรพร  ตรีอินทอง
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.33 เงิน 9 1. นางสาวไอรดา  ตาทอง
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวชฎา  เวียงเหล็ก
 
1. นางสาวนัทธมน  อำลา
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นางสาวพลอยสุมาลย์  สัจจากุล
2. นายศุภมิตร  ได้เปรียบ
 
1. นางสาวปานวาด  พูลดี
2. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิษาชล  ใจดี
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ขุนวิเศษ
3. เด็กชายอภิรักษ์  จินากูล
 
1. นางสาวเกวลี  พิชัยสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  นามรัง
2. นางสาวจริยา  โพธิ์เงิน
3. นายณัฐพล  นามโพธิ์ศรี
 
1. นางสาวเกวลี  พิชัยสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิตติญา  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงนนทิยา  เรืองพานิช
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ตาลไธสง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
2. นางสาวเกวลี  พิชัยสวัสดิ์
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนลินี  วิบูลย์ทรัพย์ทวี
2. นางสาววิภาภรณ์  หงส์ศิลา
3. นางสาวศศิธร  เอี่ยมพันธ์
 
1. นางสาวเกวลี  พิชัยสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายวัชชานนท์  จินดาสมุทร์
2. เด็กหญิงอารีญา  ธีระการ
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 19 1. เด็กหญิงกาญจนา  พ่อค้า
2. เด็กหญิงนวภรณ์  สำราญมล
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงรมิดา  วินทะไชย
2. เด็กหญิงสิริยากร  สังวล
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นางสาวอัญชลีพร  โนนยาง
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายธนดล  เลิศรวมพร
2. นางสาวพิชญา  ลิ้มจินดาพร
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นางสาวอัญชลีพร  โนนยาง
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวอานิสา  ใจเทียม
2. นางสาวอุมาพร  พลอยจิ๋ว
 
1. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
2. นางสาวเจนจิรา  เพียรงาน
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายประยุทธิ์  นิภา
2. นางสาวพรรณิภา  ช่างเสนา
 
1. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
2. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 18 1. นายประพจน์  พลอยจิ๋ว
2. นายศิวกร  อุทัยจันทร์
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  นามบุดดี
2. เด็กหญิงดวงฤดี  โตเหี้ยม
3. เด็กหญิงปรินดา  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวรัจชริญา  เสริมศรี
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 77.2 เงิน 11 1. นางสาววริศรา  วัฒนาพิสุทธิ์
2. นางสาวศิริวรรณ  แสนงาม
3. นางสาวสุจิตรา  จงรักชาติ
 
1. นางสาวรัจชริญา  เสริมศรี
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
55 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชจรี  แก่นพรหมมา
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์