สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 7 1. นางสาวสุชาดา  ดีโชติช่วง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จิรโรจน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายปกรณ์  ชูเจริญ
2. นางสาววิถีทิพย์  ทิพย์ประเสริฐ
3. นางสาวเบญจรัตน์  ภู่สวัสดิ์
 
1. นางบังอร  เลิศบำรุงชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวชลธิชา  กดสาพรม
2. นายวราวุฒิ  รอดพ้นภัย
3. นายเจษฎา  สมาธิมงคล
 
1. นางบังอร  เลิศบำรุงชัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิลา  ผดุงวิทย์
 
1. นายอภิโชค  เชี่ยวชาญเกษตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เวียงนนท์
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายกิตติชัย  สายรุ้ง
 
1. นางสาวผานิต  ภู่ธราภรณ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวณัฐกานต์  ขำอ่อน
2. นางสาวธิดารัตน์   ถาวรอภิชาติ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  รุ่งเนียม
4. นางสาวศิรินารถ   ลอยวานิช
5. นายศิวกร  สัมพันธวิเชียร
6. นายสุทธิรัตน์  สิงสะหะ
7. นางสาวสุมารินทร์  เกาะยุทธ์
8. นางสาวอารยา   เอี่ยมสอาด
9. นางสาวเบญจรัตน์  ภู่สวัสดิ์
10. นางสาวเพ็ญนภา  ป้อมลอย
 
1. นายมานะ  แก้วกลม
2. นายสุชาติ  ดีมาก
3. นางสาวจินตนา  มังกรกรรณ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 20 1. เด็กหญิงชนิตา  ดอนไพรเพชร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ปานเพ็ง
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางสาวเพ็ญศรี  นวลศรี