สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายวิธิสรรค์  พละศักดิ์
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายณัฐพล  ตั้งเพชรศิริกุล
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐนารี  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนเฉวียง
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 24 1. นางสาวณัฐกานต์  ขำอ่อน
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงโสภา  แก้วกลม
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวรรณษา  แสงดี
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพลอย  เครือแก้ว
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาวอาย  สายโสภา
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อุ่นเสรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมสุขเจริญ
3. เด็กชายธันวา  สิงห์สา
4. เด็กหญิงธิติสุดา  กิจปรีชาวนิช
5. เด็กหญิงนงทิพย์  เชิดกำแพง
6. เด็กหญิงศุภนิดา  อยู่ศรี
7. เด็กหญิงสโรชา  เนตรประดิษฐ์
8. เด็กหญิงอัญชิสา  โพกะโทก
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
2. นางสาวทัศนีย์  อุตมะชะ
3. นางสาวรัชดาภรณ์  พรหมสุวรรณ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวกมลพร  ศรีสำอางค์
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  ใจจุลละ
3. นางสาวจารุวรรณ  มาสิงห์
4. นายธนาธิป  บริพันธ์
5. นางสาวธิดารัตน์  บุญอาสา
6. นางสาวพนิดา  โคกกระชาย
7. นางสาวลัดดา  ป้อมดงยา
8. นางสาววรรณภา  สมานจิตร
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
2. นางสาวทัศนีย์  อุตมะชะ
3. นางสาวรัชดาภรณ์  พรหมสุวรรณ