สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 16 1. นายนันทนาฎ  นันเขียว
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จิรโรจน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายวโรดม  สีหเดชวีระ
 
1. นางอัจพรพรรณ  ทองพรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 22 1. นางสาวเบญจรัตน์  ภู่สวัสดิ์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ไม้แก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 54.99 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชยานันท์  บุสดี
2. เด็กหญิงธัญจิรา  เวียงนนท์
3. เด็กหญิงธันวา  สุขสำราญไพศาล
4. เด็กหญิงธีรดา  พายพันธ์
5. เด็กหญิงพลอย  เครือแก้ว
 
1. นางปณิชา  ผลสุวรรณ
2. นางดวงทิพย์  กะลัมพะทัต
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 50.99 เข้าร่วม 10 1. นายพงศ์เทพ  สมบูรณ์ผล
2. นายรชต  พิมพ์พงษ์ต้อน
3. นางสาวรัตนาภรณ์  รุ่งเนียม
4. นางสาวสุชาดา  ดีโชติช่วง
5. นายเกียรติศักดิ์  ชัยสงค์
 
1. นางปณิชา  ผลสุวรรณ
2. นางสาวเพ็ญประภา  ตันสกุล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไตรธรรม
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 15 1. นายแอนดรู  ด้วงเจริญ
 
1. นางนงนุช  โชควิเศษชัยสิทธิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 48.5 เข้าร่วม 18 1. นางสาวสุทธิยา  แพทย์นาดี
 
1. นางสาวภัททิรา  จรูญพันธ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 22 1. นางสาวณฤทัย  ทองมี
2. นายนันทนาฎ  นันเขียว
 
1. นางสาวผานิต  ภู่ธราภรณ์
2. นางสาวภัททิรา  จรูญพันธ์