สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 16 1. นายนันทนาฎ  นันเขียว
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จิรโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 7 1. นางสาวสุชาดา  ดีโชติช่วง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จิรโรจน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายวโรดม  สีหเดชวีระ
 
1. นางอัจพรพรรณ  ทองพรรณ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 22 1. นางสาวเบญจรัตน์  ภู่สวัสดิ์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ไม้แก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายปกรณ์  ชูเจริญ
2. นางสาววิถีทิพย์  ทิพย์ประเสริฐ
3. นางสาวเบญจรัตน์  ภู่สวัสดิ์
 
1. นางบังอร  เลิศบำรุงชัย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวชลธิชา  กดสาพรม
2. นายวราวุฒิ  รอดพ้นภัย
3. นายเจษฎา  สมาธิมงคล
 
1. นางบังอร  เลิศบำรุงชัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 54.99 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชยานันท์  บุสดี
2. เด็กหญิงธัญจิรา  เวียงนนท์
3. เด็กหญิงธันวา  สุขสำราญไพศาล
4. เด็กหญิงธีรดา  พายพันธ์
5. เด็กหญิงพลอย  เครือแก้ว
 
1. นางปณิชา  ผลสุวรรณ
2. นางดวงทิพย์  กะลัมพะทัต
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 50.99 เข้าร่วม 10 1. นายพงศ์เทพ  สมบูรณ์ผล
2. นายรชต  พิมพ์พงษ์ต้อน
3. นางสาวรัตนาภรณ์  รุ่งเนียม
4. นางสาวสุชาดา  ดีโชติช่วง
5. นายเกียรติศักดิ์  ชัยสงค์
 
1. นางปณิชา  ผลสุวรรณ
2. นางสาวเพ็ญประภา  ตันสกุล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายวิธิสรรค์  พละศักดิ์
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายณัฐพล  ตั้งเพชรศิริกุล
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐนารี  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนเฉวียง
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 24 1. นางสาวณัฐกานต์  ขำอ่อน
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤตนนท์  พรรณเรณู
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวรวุฒิ  รักสนุก
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปกรณ์  กิตติเลิศพัฒนากุล
 
1. นายอภิโชค  เชี่ยวชาญเกษตร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิลา  ผดุงวิทย์
 
1. นายอภิโชค  เชี่ยวชาญเกษตร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายวรวุฒิ  ศรีสำรวจ
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เวียงนนท์
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 9 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  ใจจุลละ
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทรงภพ  จากเทียม
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงโสภา  แก้วกลม
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสโรชา  เฉยชิต
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายแอนครู  ด้วงเจริญ
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวรรณษา  แสงดี
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวสุทธิยา  แพทย์นาดี
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไตรธรรม
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพลอย  เครือแก้ว
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาวอาย  สายโสภา
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อุ่นเสรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมสุขเจริญ
3. เด็กชายธันวา  สิงห์สา
4. เด็กหญิงธิติสุดา  กิจปรีชาวนิช
5. เด็กหญิงนงทิพย์  เชิดกำแพง
6. เด็กหญิงศุภนิดา  อยู่ศรี
7. เด็กหญิงสโรชา  เนตรประดิษฐ์
8. เด็กหญิงอัญชิสา  โพกะโทก
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
2. นางสาวทัศนีย์  อุตมะชะ
3. นางสาวรัชดาภรณ์  พรหมสุวรรณ
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวกมลพร  ศรีสำอางค์
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  ใจจุลละ
3. นางสาวจารุวรรณ  มาสิงห์
4. นายธนาธิป  บริพันธ์
5. นางสาวธิดารัตน์  บุญอาสา
6. นางสาวพนิดา  โคกกระชาย
7. นางสาวลัดดา  ป้อมดงยา
8. นางสาววรรณภา  สมานจิตร
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
2. นางสาวทัศนีย์  อุตมะชะ
3. นางสาวรัชดาภรณ์  พรหมสุวรรณ
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลวรรณ  เข็มกลัด
2. นางสาวลัดดา  ป้อมดงยาง
3. นางสาวสุนิดา  ภุมรินทร์
4. นางสาวสุนิษา  การสมพิศ
5. นางสาวอรอุมา  ขุมทอง
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - 1. นายวราวุฒิ  รอดพ้นภัย
2. นายเจษฎา  สมาธิมงคล
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
2. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 15 1. นายแอนดรู  ด้วงเจริญ
 
1. นางนงนุช  โชควิเศษชัยสิทธิ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายกิตติชัย  สายรุ้ง
 
1. นางสาวผานิต  ภู่ธราภรณ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 48.5 เข้าร่วม 18 1. นางสาวสุทธิยา  แพทย์นาดี
 
1. นางสาวภัททิรา  จรูญพันธ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 22 1. นางสาวณฤทัย  ทองมี
2. นายนันทนาฎ  นันเขียว
 
1. นางสาวผานิต  ภู่ธราภรณ์
2. นางสาวภัททิรา  จรูญพันธ์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวณัฐกานต์  ขำอ่อน
2. นางสาวธิดารัตน์   ถาวรอภิชาติ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  รุ่งเนียม
4. นางสาวศิรินารถ   ลอยวานิช
5. นายศิวกร  สัมพันธวิเชียร
6. นายสุทธิรัตน์  สิงสะหะ
7. นางสาวสุมารินทร์  เกาะยุทธ์
8. นางสาวอารยา   เอี่ยมสอาด
9. นางสาวเบญจรัตน์  ภู่สวัสดิ์
10. นางสาวเพ็ญนภา  ป้อมลอย
 
1. นายมานะ  แก้วกลม
2. นายสุชาติ  ดีมาก
3. นางสาวจินตนา  มังกรกรรณ์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 20 1. เด็กหญิงชนิตา  ดอนไพรเพชร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ปานเพ็ง
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางสาวเพ็ญศรี  นวลศรี
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนาดุล  กายจนวรกิจ
2. นายปอนด์  ประจิตร
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางสาวเพ็ญศรี  นวลศรี
 
40 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพล  ตั้งเพชรสิริกุล
2. นายยุทธภูมิ  ศรีชะอุ่ม
3. นายวรวุฒิ  ศรีสำรวจ
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนดล  เกิดกิจการ
2. เด็กชายปฐวี  สุรชัยสิขวิทย์
3. นายแอนครู  ด้วงเจริญ
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางชนัญญา  รัตนธรรม
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนันทนาฎ  นันเขียว
2. นางสาวรัตนาภรณ์  รุ่งเนียม
3. นางสาวสุธิตา  เวียงนนท์
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางชนัญญา  รัตนธรรม
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชยานันท์  บุสดี
2. เด็กหญิงธันวา  สุขสำราญไพศาล
3. เด็กหญิงธีรดา  พายพันธ์
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางชนัญญา  รัตนธรรม
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายต่อลาภ  สุขสูงเนิน
2. นางสาววิถีทิพย์  ทิพย์ประเสริฐ
3. นายสุกิจเจริืญ  ถ้ำใหญ่
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางชนัญญา  รัตนธรรม
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ดาวทอง
2. นายจักรกริช  นรินทร์นอก
3. นายปกรณ์  ชูเจริญ
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางชนัญญา  รัตนธรรม