สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิญญา  รังรักษ์ถาวร
2. เด็กชายวศิน  ทักษิณวราจาร
3. เด็กชายอัจฉริย์  วสีโชติพงศ์
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจาตุรพงศ์  รักพยัคฆ์
2. นายชินวัฒน์  จันทร์ตรง
3. นายรุจิภาส  อภิพัฒน์สกุล
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวสายสุณี  สุทธิจักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายก้องเกียรติ  ไทยนิยม
2. นายสรวิศ  อินทรวงศ์ศักดิ์
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวสายสุณี  สุทธิจักษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรเทพ  อิ่มสุวรรณ
2. นายมาวิน  ถิรานันท์
3. นายสิโรตม์  แตงอ่อน
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.64 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร์  วงศ์ตรีรัตนชัย
 
1. นางสาวรัตนา  ลิ้มศรีวาณิชยกร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 10 1. นายณัฐธวัช  อังคณาวิบูลย์
2. นายประกฤต  บวรมงคลศักดิ์
 
1. นางสาวรัตนา  ลิ้มศรีวาณิชยกร
2. นายพิจารณ์  ดิษฐ์ประชา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัศวิน  ฉัตรผดุงธรรม
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภัทร  สุทธิพิบูลย์
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุวัฒน์  นิลยิ่งเจริญ
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  ธนสมบัติ
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  ธนสมบัติ
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  ธนสมบัติ
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.2 ทอง 4 1. นายณธีพัฒน์  นพวัฒน์ตันติ
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิริธงชัย
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาติชาย  อุ้ยแก้ว
2. เด็กชายณัฐพล  พึ่งสำโรง
3. เด็กชายทนงศักดิ์  ฉิมบรรเทิง
4. เด็กชายภัทรกร  กิตินันท์ประกร
5. เด็กชายภาคิน  กล้าหาญ
6. เด็กชายวีรภัทร  สุขฉ่ำ
7. เด็กชายเผดิมพงศ์  จงแพทย์
8. เด็กชายเมธโชติ  อัครไชยสิทธิ์
 
1. นายพีรพัฒน์  ดีสถิตกุล
2. นายนรพนธ์  แรงผลสัมฤทธิ์
3. ว่าที่ร้อยโทสุรพงษ์  พวงผกา
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนรวีร์  ไตรดวงเงิน
2. นายนิรุจน์  ลิมจงจิตร์
3. นายปฐมพงษ์  ศิหิรัญ
4. นายศิวพล  สมพงษ์
5. นายอาลิ คาเร็น  ราห์มัน
6. นายเอกภพ  เสกทวีลาภ
 
1. นายสมถวิล  ผาเจริญ
2. นายชายชาตรี  บุมี
3. นางสาวศันสนีย์  จันทร์ประดิษฐ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เหลืองคำ
2. เด็กชายศุภวิช  เจริญผล
3. เด็กชายสุมงคล  คำสอน
 
1. นางสาวพิทยา  กุศลปฏิการ