สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ลีนะธีรเวทย์
2. เด็กชายศุภกร  ไซแก้วดวง
 
1. นายบัญหาญ  เชื้อสาย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  เพช็รสายออ
2. นายจักรี  สีกันทา
3. นายชินกริช  มนต์ปาริชาติ
4. เด็กชายธนกฤต  ปรีดิขนิษฐ
5. นายธีธัช  นทีสำเริง
6. เด็กชายธีรภัทร  รักแดน
7. นายนายนิธิภัทร  ชาญพลกรัง
8. นายปฐมพงศ์  ศิหิรัญ
9. นายพัฒนชัย  ฤทธิ์บุรี
10. นายพิชญา  ผิวปานแก้ว
11. นายพุทธิพงศ์  สังข์พิสัย
12. เด็กชายภาคิน  ทรงคุณเวช
13. นายวิชญะ  โพนธาตุ
14. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีกู่กา
15. เด็กชายศรัณย์  ชุมเนตร
16. นายศิริมงคล  สิทธิกมล
17. นายสรศักย์  เชาวะเจริญ
18. เด็กชายอดิศร  คาบลาอำ
19. นายอาลิ  คาเร็น ราห์มัน
20. นายเอกภพ  เสกทวีลาภ
 
1. นายนรพนธ์  แรงผลสัมฤทธิ์
2. นายพิจารณ์  ดิษฐ์ประชา
3. นายชายชาตรี  บุมี
4. นางสาวศันสนีย์  จันทร์ประดิษฐ์
5. นายจิรวัฒน์  อมรวิจิตรไชย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายจิรภัทร  รักขะนาม
2. เด็กชายไชยวัฒน์  วริโชติ
 
1. นางสาวรัตนา  ลิ้มศรีวาณิชยกร
2. นางรสสุคนธ์  ชาติรักษา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรเดช  สติมานนท์
2. นายสิโรตม์  แตงอ่อน
 
1. นางอุไรวรรณ  มะลิทอง
2. นางอรุณ์วรรณ  สุวรรณเนตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เหลืองคำ
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายสุรสีห์  ธรรมสวัสดิ์
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายฐาวัฒน์  ลูกภูเขียว
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายศักดิพงศ์  จันทร์เที่ยง
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายตรัย  ปริวรรตภาษา
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิริธงชัย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74.33 เงิน 11 1. นายศุภศิษฏ์  งามเกษมสันต์
 
1. นายไกรสร  ฝั้นเฟย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นายชินดนัย  โตแหยม
2. นายเมธัส  เลี่ยมสมบัติ
 
1. นางสาวลิสา  คงสีลัง
2. นางสาวณัฐชนา  ไชยพงศ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายสุรดิษฐ์  เอื้อรัตนกุล
2. นายอภิสิทธิ์  เนียมหอม
 
1. นายคณิต  ชนกศรีธรกีรติ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 12 1. นายสุรดิษฐ์  เอื้อรัตนากุล
2. นายอภิสิทธิ์   เนียมหอม
 
1. นายคณิต  ฃนกศรีธรกีรติ