สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายณพลพงศ์  ครองธนทรัพย์
2. เด็กชายธีรพล  ขจรเกียรตินุกูล
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายชายชาญ  ธีระภาต
2. นายสุเมธ  ฤกษ์กำยี
3. นายอานนท์  ปานรักษา
 
1. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
2. นางรัชนีย์  สราวิช
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นายปรีชญาณ  สภาพงศ์
2. นายสหรัฐ  วิจิตขะจี
3. นายไพฑูรย์  เพชรชูพงศ์
 
1. นายวิทยา  โยแสน
2. นายณัฐรงค์  เมี้ยนทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกานต์  ศรีรัตนพิบูล
2. นายณัฐธวัช  อังคณาวิบูลย์
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องสกุล  ถวายเทียน
2. เด็กชายปรมัตถ์  รัตนฤกษ์ขจร
3. เด็กชายภูษิต  ทองวิเศษ
4. เด็กชายวชิราวุธ  ศศิพงษ์ฐากุล
5. เด็กชายอภิเษก  ดูเบย์
 
1. นายพิจารณ์  ดิษฐ์ประชา
2. นางสาวธนิกานต์  ธนะนู
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนโชค  วานิชผดุงธรรม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริสวัสดิ์วัฒนา
 
1. นางสาวนิภา  ยอดธงชัย
2. นางสาวญาณี  เพชรแอน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายสุมงคล  คำสอน
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นายกิตติภูมิ  วันดี
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายตะวัน  ตันธนะสาร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เจริญผล
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
2. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายบุณยกร  อุดมผล
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายเอกวัชร์  น้อยจีน
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 9 1. เด็กชายสหัต  บัวรอด
 
1. นางสาวจุฎาภรณ์  อินเถิง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายปณิธิ  เพ็ญบุญรอด
2. เด็กชายเศวตร  สุจิตรัตนันท์
 
1. นางสาวลิสา  คงสีลัง
2. นางสาวณัฐชนา  ไชยพงศ์