สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายฐากร  กฤตยาคุณากร
 
1. นางสาวปิ่นวดี  ถ้ำทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 21 1. นายสรศักดิ์  พงศ์ไพฑูรย์
 
1. นางสาวพนิตนาฏ  จันทวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายคณุตม์  วีรสุขวาณิช
 
1. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 15 1. นายเกษมสันต์  สัมพันธ์สมโภช
 
1. นางสาวนิโลบล  ลักคณาสมวิบุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัชพล  อินทร์ขาว
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 1. นายปณิธิ  วังวรัญญู
 
1. นางสาวสายสุณี  สุทธิจักษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐากร  กฤตยาคุณากร
2. เด็กชายธนวัฒน์  สายเรี่ยม
3. เด็กชายภูรีภัทร  รักบ้านเกิด
 
1. นายบัญหาญ  เชื้อสาย
2. นางจุรี  สรานุกุลพันธ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 8 1. นายพงศ์พิศาล  พิสุทธิวัฒน์
2. นายภัค  เนียมสุวรรณ
3. นายวรวุฒิ  ตีรณัตถพงศ์
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพีรณัฐ  นวกฤษ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เจริญผล
 
1. นางอุทัยวรรณ  เอี่ยมสุรีย์
2. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพลกฤต  สิทธิรัตนากร
2. เด็กชายรัชพล  ช่างแก้ว
 
1. นายณัฐรงค์  เมี้ยนทอง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณภัทร  เพิ่มสิน
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิริธงชัย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายวีรวิชญ์  ตระกูลพรสิริ
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิริธงชัย
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายเจษฎา  วรรณวงษ์
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิริธงชัย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 33.2 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายธนดล  วงศ์ประภาธิวัฒน์
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิริธงชัย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 40.33 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายยศกร  ขุนโขลนอนุสรณ์
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิริธงชัย
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46.5 เข้าร่วม 16 1. นายเทพาธิป  ธีรวโรดม
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิริธงชัย