สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายฐากร  กฤตยาคุณากร
 
1. นางสาวปิ่นวดี  ถ้ำทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 21 1. นายสรศักดิ์  พงศ์ไพฑูรย์
 
1. นางสาวพนิตนาฏ  จันทวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายคณุตม์  วีรสุขวาณิช
 
1. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 15 1. นายเกษมสันต์  สัมพันธ์สมโภช
 
1. นางสาวนิโลบล  ลักคณาสมวิบุล
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิญญา  รังรักษ์ถาวร
2. เด็กชายวศิน  ทักษิณวราจาร
3. เด็กชายอัจฉริย์  วสีโชติพงศ์
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจาตุรพงศ์  รักพยัคฆ์
2. นายชินวัฒน์  จันทร์ตรง
3. นายรุจิภาส  อภิพัฒน์สกุล
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวสายสุณี  สุทธิจักษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายณพลพงศ์  ครองธนทรัพย์
2. เด็กชายธีรพล  ขจรเกียรตินุกูล
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายก้องเกียรติ  ไทยนิยม
2. นายสรวิศ  อินทรวงศ์ศักดิ์
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวสายสุณี  สุทธิจักษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัชพล  อินทร์ขาว
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 1. นายปณิธิ  วังวรัญญู
 
1. นางสาวสายสุณี  สุทธิจักษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐากร  กฤตยาคุณากร
2. เด็กชายธนวัฒน์  สายเรี่ยม
3. เด็กชายภูรีภัทร  รักบ้านเกิด
 
1. นายบัญหาญ  เชื้อสาย
2. นางจุรี  สรานุกุลพันธ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 8 1. นายพงศ์พิศาล  พิสุทธิวัฒน์
2. นายภัค  เนียมสุวรรณ
3. นายวรวุฒิ  ตีรณัตถพงศ์
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายชายชาญ  ธีระภาต
2. นายสุเมธ  ฤกษ์กำยี
3. นายอานนท์  ปานรักษา
 
1. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
2. นางรัชนีย์  สราวิช
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นายปรีชญาณ  สภาพงศ์
2. นายสหรัฐ  วิจิตขะจี
3. นายไพฑูรย์  เพชรชูพงศ์
 
1. นายวิทยา  โยแสน
2. นายณัฐรงค์  เมี้ยนทอง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรเทพ  อิ่มสุวรรณ
2. นายมาวิน  ถิรานันท์
3. นายสิโรตม์  แตงอ่อน
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพีรณัฐ  นวกฤษ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เจริญผล
 
1. นางอุทัยวรรณ  เอี่ยมสุรีย์
2. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกานต์  ศรีรัตนพิบูล
2. นายณัฐธวัช  อังคณาวิบูลย์
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพลกฤต  สิทธิรัตนากร
2. เด็กชายรัชพล  ช่างแก้ว
 
1. นายณัฐรงค์  เมี้ยนทอง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ลีนะธีรเวทย์
2. เด็กชายศุภกร  ไซแก้วดวง
 
1. นายบัญหาญ  เชื้อสาย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องสกุล  ถวายเทียน
2. เด็กชายปรมัตถ์  รัตนฤกษ์ขจร
3. เด็กชายภูษิต  ทองวิเศษ
4. เด็กชายวชิราวุธ  ศศิพงษ์ฐากุล
5. เด็กชายอภิเษก  ดูเบย์
 
1. นายพิจารณ์  ดิษฐ์ประชา
2. นางสาวธนิกานต์  ธนะนู
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  เพช็รสายออ
2. นายจักรี  สีกันทา
3. นายชินกริช  มนต์ปาริชาติ
4. เด็กชายธนกฤต  ปรีดิขนิษฐ
5. นายธีธัช  นทีสำเริง
6. เด็กชายธีรภัทร  รักแดน
7. นายนายนิธิภัทร  ชาญพลกรัง
8. นายปฐมพงศ์  ศิหิรัญ
9. นายพัฒนชัย  ฤทธิ์บุรี
10. นายพิชญา  ผิวปานแก้ว
11. นายพุทธิพงศ์  สังข์พิสัย
12. เด็กชายภาคิน  ทรงคุณเวช
13. นายวิชญะ  โพนธาตุ
14. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีกู่กา
15. เด็กชายศรัณย์  ชุมเนตร
16. นายศิริมงคล  สิทธิกมล
17. นายสรศักย์  เชาวะเจริญ
18. เด็กชายอดิศร  คาบลาอำ
19. นายอาลิ  คาเร็น ราห์มัน
20. นายเอกภพ  เสกทวีลาภ
 
1. นายนรพนธ์  แรงผลสัมฤทธิ์
2. นายพิจารณ์  ดิษฐ์ประชา
3. นายชายชาตรี  บุมี
4. นางสาวศันสนีย์  จันทร์ประดิษฐ์
5. นายจิรวัฒน์  อมรวิจิตรไชย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.64 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร์  วงศ์ตรีรัตนชัย
 
1. นางสาวรัตนา  ลิ้มศรีวาณิชยกร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายจิรภัทร  รักขะนาม
2. เด็กชายไชยวัฒน์  วริโชติ
 
1. นางสาวรัตนา  ลิ้มศรีวาณิชยกร
2. นางรสสุคนธ์  ชาติรักษา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 10 1. นายณัฐธวัช  อังคณาวิบูลย์
2. นายประกฤต  บวรมงคลศักดิ์
 
1. นางสาวรัตนา  ลิ้มศรีวาณิชยกร
2. นายพิจารณ์  ดิษฐ์ประชา
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนโชค  วานิชผดุงธรรม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริสวัสดิ์วัฒนา
 
1. นางสาวนิภา  ยอดธงชัย
2. นางสาวญาณี  เพชรแอน
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรเดช  สติมานนท์
2. นายสิโรตม์  แตงอ่อน
 
1. นางอุไรวรรณ  มะลิทอง
2. นางอรุณ์วรรณ  สุวรรณเนตร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายสุมงคล  คำสอน
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นายกิตติภูมิ  วันดี
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เหลืองคำ
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัศวิน  ฉัตรผดุงธรรม
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายสุรสีห์  ธรรมสวัสดิ์
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายฐาวัฒน์  ลูกภูเขียว
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายตะวัน  ตันธนะสาร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เจริญผล
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
2. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายบุณยกร  อุดมผล
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายศักดิพงศ์  จันทร์เที่ยง
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวีรปรัชญ์  พุ่มศุขโข
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภัทร  สุทธิพิบูลย์
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนภัทร  สุทธิพิบูลย์
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุวัฒน์  นิลยิ่งเจริญ
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  ธนสมบัติ
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายเอกวัชร์  น้อยจีน
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  ธนสมบัติ
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  ธนสมบัติ
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณภัทร  เพิ่มสิน
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิริธงชัย
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายตรัย  ปริวรรตภาษา
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิริธงชัย
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายวีรวิชญ์  ตระกูลพรสิริ
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิริธงชัย
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายเจษฎา  วรรณวงษ์
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิริธงชัย
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 33.2 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายธนดล  วงศ์ประภาธิวัฒน์
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิริธงชัย
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.2 ทอง 4 1. นายณธีพัฒน์  นพวัฒน์ตันติ
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิริธงชัย
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 40.33 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายยศกร  ขุนโขลนอนุสรณ์
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิริธงชัย
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46.5 เข้าร่วม 16 1. นายเทพาธิป  ธีรวโรดม
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิริธงชัย
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 9 1. เด็กชายสหัต  บัวรอด
 
1. นางสาวจุฎาภรณ์  อินเถิง
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74.33 เงิน 11 1. นายศุภศิษฏ์  งามเกษมสันต์
 
1. นายไกรสร  ฝั้นเฟย
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายปณิธิ  เพ็ญบุญรอด
2. เด็กชายเศวตร  สุจิตรัตนันท์
 
1. นางสาวลิสา  คงสีลัง
2. นางสาวณัฐชนา  ไชยพงศ์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นายชินดนัย  โตแหยม
2. นายเมธัส  เลี่ยมสมบัติ
 
1. นางสาวลิสา  คงสีลัง
2. นางสาวณัฐชนา  ไชยพงศ์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาติชาย  อุ้ยแก้ว
2. เด็กชายณัฐพล  พึ่งสำโรง
3. เด็กชายทนงศักดิ์  ฉิมบรรเทิง
4. เด็กชายภัทรกร  กิตินันท์ประกร
5. เด็กชายภาคิน  กล้าหาญ
6. เด็กชายวีรภัทร  สุขฉ่ำ
7. เด็กชายเผดิมพงศ์  จงแพทย์
8. เด็กชายเมธโชติ  อัครไชยสิทธิ์
 
1. นายพีรพัฒน์  ดีสถิตกุล
2. นายนรพนธ์  แรงผลสัมฤทธิ์
3. ว่าที่ร้อยโทสุรพงษ์  พวงผกา
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนรวีร์  ไตรดวงเงิน
2. นายนิรุจน์  ลิมจงจิตร์
3. นายปฐมพงษ์  ศิหิรัญ
4. นายศิวพล  สมพงษ์
5. นายอาลิ คาเร็น  ราห์มัน
6. นายเอกภพ  เสกทวีลาภ
 
1. นายสมถวิล  ผาเจริญ
2. นายชายชาตรี  บุมี
3. นางสาวศันสนีย์  จันทร์ประดิษฐ์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 - - -    
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายตรัย  ชัยรัตน์
2. เด็กชายพสิษฐ์  สุรักษา
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวสายสุณี  สุทธิจักษ์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอินทนนท์  อภิชญานิฏฐากุล
 
1. นางธัญญพร  บ่อบางแก้ว
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายตนุภัทร  คนฑา
 
1. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทินภัทร  จิรายุวุธ
 
1. นางสาวนิโลบล  ลักคณาสมวิบุล
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายสุรดิษฐ์  เอื้อรัตนกุล
2. นายอภิสิทธิ์  เนียมหอม
 
1. นายคณิต  ชนกศรีธรกีรติ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพิริยะ  พิมพ์มหาศิริ
2. นายภาณุวัฒน์  จรุงจิตเจริญ
 
1. นายคณิต  ชนกศรีธรกีรติ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภาสกร  ธัญญากิตติโชติ
2. นายรุจิภาส  อภิพัฒน์สกุล
 
1. นายคณิต  ชนกศรีธรกีรติ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชินวัฒน์  จันทร์ตรง
2. นายนายจาตุรพงศ์  รักพยัคฆ์
 
1. นายคณิต  ชนกศรีธรกีรติ
 
67 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรพงษ์   รุ่งสว่าง
2. นายอานนท์  ปานรักษา
 
1. นายคณิต  ชนกศรีธรกีรติ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 12 1. นายสุรดิษฐ์  เอื้อรัตนากุล
2. นายอภิสิทธิ์   เนียมหอม
 
1. นายคณิต  ฃนกศรีธรกีรติ
 
69 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - 1. นายภาณุวัฒน์  จรุงจิตเจริญ
2. นายสุรดิษย์  เอื้อรัตนากุล
 
1. นายคณิต  ชนกศรีธรกีรติ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เหลืองคำ
2. เด็กชายศุภวิช  เจริญผล
3. เด็กชายสุมงคล  คำสอน
 
1. นางสาวพิทยา  กุศลปฏิการ