สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงสาริกา  ราสันเทียะ
 
1. นายศิวพงษ์  ไพรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปารดา  คงวิสุทธิ์
2. นางสาววรันธร  เดชบุญช่วย
3. นางสาวศุภลักษณ์  เจริญสุข
 
1. นางอรสา  อินทุกานตะ
2. นางสาวณิชาภา  ดอนกันหา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมนพันธ์  เต็กตระกูล
2. เด็กชายวิทวัส  ทรัพย์นาค
 
1. นางสาวภาวนา  พรหมประโคน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  อ่อนสันเทียะ
2. เด็กชายวสุพล  สันติยานนท์
 
1. นางสาวรัชณี  นามเคน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชกานต์   กิตติพงศ์พิสุทธิ์
2. เด็กหญิงติยภัส   อตตะมัง
3. เด็กชายทัศไนย   ติดไชย
4. เด็กหญิงนริศรา   รัตนเสวก
5. เด็กหญิงปภาวี   เอื้ออัจจิมากุล
6. เด็กหญิงปัณณภัสร์   พงศ์สิทธิพัทร
7. เด็กชายพีรภัทร์   มหาพราหมณ์
8. เด็กชายภคนันท์   ไชยประเสริฐ
9. เด็กชายภานุกรณ์   ศรีกกโพธิ์
10. เด็กหญิงวรัญญา  ชูรัตน์
11. เด็กหญิงวัชรีพร   พันธ์ท้าว
12. เด็กชายสารัช   ศีรี
13. เด็กชายสาริศ   ศีรี
14. เด็กชายอรุณรัชน์   คำมะปะณี
15. เด็กชายเกรียงศักดิ์   เขง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  รุ่งสว่าง
2. นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ
3. นางสาวชุติมา  กุลสีดา
4. นางนภพร  พาขุนทด
5. นายประวิทย์  หัวใจมั่น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา   แซ่เตีย
2. นายชัยนันท์   คำม่วง
3. นายณัฐยศ  โตพงษ์เกษม
4. นายธงทศ  พันธุ์แก้ว
5. นายธนกฤต  แซ่เล้า
6. นายธนาศักดิ์  เจะมะอ๊ะ
7. นางสาวธัญมน  กระวนกิจ
8. นายปรัญชญ   จิตพิบูลย์
9. นางสาวปวีณา   พึ่งอำนวย
10. นางสาวพัสวี   ภาณุวงศ์
11. นายพีรพล   โอฬารตระกูล
12. นางสาวภัทราภรณ์   จันทร์สมุทร
13. นายภูธเนศ   สระแก้ว
14. นางสาววรญา   ทรัพย์นาค
15. นายวรายุ  เสริมรัตน์
16. นางสาวศิริฉัตร   คงทน
17. นายสิทธิศักดิ์  แสงโสภณ
18. นายหิรัญ  สกุลศรีขจร
19. นายอัครพนธ์  นีรชรานุสรณ์
20. นายเกียรติศักดิ์   ชอบระเบียบ
 
1. นายนฤพล  แป้นทอง
2. นายศุภชัย  กิ่งรัตน์
3. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
4. นางสาวกาญจนา  ปรีดาศักดิ์
5. นางอังคณา  ตติรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.65 ทอง 13 1. นายสุทธิวัฒน์  แซ่กวาง
 
1. นางสาวกัญญภา  หลักเพ็ชร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.15 ทอง 7 1. นางสาวกาญจนา  เสียงทอง
 
1. นางสาวกัญญภา  หลักเพ็ชร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายธนพัฒน์  พิมพ์บุตร
2. เด็กหญิงพิมยาดา  มณีจักร
 
1. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
2. นายสงบ  เผ่าเต็ม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  เตชอมรศิริ
2. เด็กชายหัสดิน  สาลีลาด
 
1. นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ
2. นางวรดา  ศรีอ่อน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรนิษฐ์  เชื้อประดิษฐ์
 
1. นายสมชาย  บือราเฮ็ม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปัญญวัฒน์  มหันตปัญญ์
 
1. นางนวลวรรณ  มุ่งดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุรินทร์  พันธ์มา
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตยวรรษ  ทัดแก้ว
2. นายจตุพงศ์  รามนัฏ
3. นายณัฐดนัย  สำเภาทอง
4. นายธีรวุธ  สายปั้น
5. นายนฤเบศร์  เกียรติสกุลชัย
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชา  ละขุนทด
 
1. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 1. นางสาวรัตติยาภรณ์  ซาโปร่ง
 
1. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุติพร  งามสม
2. เด็กหญิงฐาปณีย์  สถาพรเจริญชัย
3. เด็กหญิงธนพร  วรภัทรธนโชติ
4. เด็กหญิงปฑิตตา  สังข์ทองคำ
5. เด็กหญิงปณาลี  บัวสาคร
6. เด็กหญิงสุภาพร  ม้อยจังหาร
7. เด็กหญิงอาทิตยา  กลิ่นเกษา
8. เด็กหญิงโสรยา  แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางสาวจิรัสส์กุล  แก้วชำนาญ
3. นางสาวชญาดา  คุณาอนุวิทย์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวรา  ฉายประเสริฐกุล
 
1. นางสาววรรณกร  สมบูรณ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวรา  ฉายประเสริฐกุล
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  สุระเสน
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรชนก  วังกุ่ม
 
1. นางสาวสมฤดี  พิมูลชาติ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติกาญจน์  คัมภีร์
 
1. นางสาวสมฤดี  พิมูลชาติ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชวัลญา  วาดเขียน
2. นายพงษ์สิทธิ์  ทรัพย์สมบัติ
3. นางสาวมาริสา  หมู่คำ
4. นางสาวสมิตา  อยู่สอน
5. นายเอกสุรีย์  แก้วหล่ำ
 
1. นางสาวมนชนก  กระจ่างพุ่ม
2. นางสาวมนันยา  อำพันทอง
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิทธิศักดิ์  รุ้งสองแคว
2. นายอินทิชา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาววัลวิภา  อินวันนา
2. นางสาวอลิศรา  สัพโส
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายพรพรหม  เชี่ยวเฉลิมศรี
2. เด็กชายศรายุธ  คำแก้ว
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกนาถ  นพบาล
2. เด็กหญิงจีรพรรณ  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงปนัฏฐา  พุ่มแสง
4. เด็กหญิงปรีชญา  มัดทองหลาง
5. เด็กหญิงปาณิศา  นิมากรณ์
6. เด็กหญิงวรัญญา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
3. นางผ่องพรรณ  จิรเกียรติโชดก
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 1. เด็กชายจารุเดช  นารี
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  กระวนกิจ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริแว่น
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง