สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 7 1. นางสาวสาวิตรี  พิทักษ์รัตนสกุล
 
1. นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 15 1. เด็กหญิงจุติพร  งามสม
2. เด็กหญิงปภาวี  เอื้ออัจจิมากุล
3. เด็กชายสุทธิวัฒน์  แซ่กวาง
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
2. นายอมร  มาตะยา
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.75 เงิน 9 1. นางสาวทอแสง  ขุนทองจันทร์
2. นางสาวพัชมน  เข็มทอง
3. นางสาวพิณภา  เพียโคตร
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
2. นายอมร  มาตะยา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทิพวิทยา
2. นายณัฐอุดม  จิตรอุุดมสกุล
3. นางสาวนวพร  ผาสุข
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล
2. นางสาวภรรตรี  ช่วยชู
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวชลิดา  กิตติธนาชัย
2. นางสาววรินทร  รอดงามพริ้ง
3. นางสาวอิศรา  ศักดาวัฒนกุล
 
1. นางสาวปภาวรินท์  วงษ์เกษ
2. นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรวิก  อยู่พันดุง
2. นายรัฐภูมิ  ตั้งภูมิจิต
 
1. นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  ยิ่งสกุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกอร  โพธิ์กระสังข์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเพทาย  คล้ายสีทอง
 
1. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 6 1. นางสาวเพทาย  คล้ายสีทอง
 
1. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายณัช  จรูญวัชรพันธ์
2. เด็กชายปิยะนันท์  ตั้งจิตนวพร
3. เด็กชายมีชัย  บุญเสด
4. เด็กชายวิทวัส  วงค์ศรี
5. เด็กหญิงอารียา  จะยันรัมย์
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายธนะทรัพย์  พรหมประเสริฐ
 
1. นางสาวขนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 8 1. นายอภิสิทธิ์  คำดี
 
1. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายกฤตยวรรษ  ทัดแก้ว
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77.67 เงิน 5 1. นางสาวจริษฐา  เรือนแฝง
2. นางสาวชฎาพร  พลโยราช
3. นางสาวณินทร์ลดา  แสนจำลา
4. นางสาวธมลวรรณ  โฉมงาม
5. นางสาวศิรัญญา  คงโนนกอก
6. นางสาวสุชานุช  อภิวัฒน์ตั้งสกุล
7. นางสาวสุธิดา  อภิวัฒน์ตั้งสกุล
8. นางสาวเจิดจริยา  ลีลาเรืองโรจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางสาวจิรัสส์กุล  แก้วชำนาญ
3. นางสาวชญาดา  คุณาอนุวิทย์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงเจสสิกา  เซดูติ
 
1. นางสาววรรณกร  สมบูรณ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพนธ์  ฉัตรชัยเวช
2. นายสัณหณัฐ  วงศ์ศิลป์
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75.33 เงิน 6 1. นายณัฐวัฏ  พรพร้อมพงศ์
2. นายสุรชัย  อาจคงหาญ
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.67 เงิน 16 1. นายพิชญุตม์  สุวิวัฒนาพรรณดี
2. นายพีรพงษ์  พรหมประทุม
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศกร  แก้วแกมกาญจน์
2. นายสรวิชญ์  ศิรินารารัตน์
3. นายสาริน  อนุตรานนท์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายดนัย  ประคำ
2. นางสาวนพรัตน์  พรธนาชัย
3. นางสาวนภัสวรรณ  ยอดไม้
4. นางสาวปวีณา  ไชยนามล
5. นางสาวภัทรวรรณ  ศรศาสตร์
6. นายภูธเนศ  ขำพวง
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
3. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น