สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  เตชอมรศิริ
 
1. นางสาวยุวดี   ว่องพิทูรมานะชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐนันธ์  เชิดสัตยานุกูล
 
1. นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 31 1. เด็กชายพงษดา  ศิลปญาณ
 
1. นางสาวยุวดี  ว่องพิทูรมานะชัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชิโณรส  ทรัพย์สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงพีรยา  ขันนาค
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เตชวิบูลย์ทรัพย์
 
1. นางสาวศิรินธร  สะเดา
2. นางสาวนภาวรรณ  มะโนรัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนริศรา   รัตนเสวก
2. เด็กชายปภาวี  เอื้ออัจจิมากุล
3. เด็กหญิงวรัญญา  ชูรัตน์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  มะโนรัตน์
2. นางสาวนภาพร  เกตทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรินรดา  สีคำแท้
 
1. นายสมชาย  บือราเฮ็ม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วหนองปิง
2. เด็กชายพงศธร  บุญญาอนันต์
3. เด็กหญิงอรดา  หินทอง
4. เด็กหญิงอริสรา  เชิดสัตยานุกูล
5. เด็กหญิงอิสริยาพร  นามพิกุล
 
1. นางสาวมนันยา  อำพันทอง
2. นางสาวมนชนก  กระจ่างพุ่ม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายวริทธิ์นันท์  จีรพันธ์เจริญสิน
 
1. นางสาววิภารัตน์  เขียวศาสตร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวกนกพร  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวยุพิน  แซ่ลี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นางสาวสุทธิดา  ปัตตานุสรณ์
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ลิปภานนท์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปีย์วรา  ฉวีพจน์กำจร
2. เด็กชายพลเชฏฐ์  บุญเพียรผล
 
1. นางสาวอลิศรา  สัพโส
2. นางสาววัลวิภา  อินวันนา