สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภคนันท์  ไชยประเสริฐ
2. เด็กชายหัสดิน  สาลีลาด
 
1. นายศิวพงษ์  ไพรัตน์
2. นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพงศธร  บุญญาอนันต์
 
1. นางสาวสุพิยดา  มาทฤทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 1. นายไวทยา  ปิยรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวปราณี  พรภวิษย์กุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปีย์วรา  ฉวีพจน์กำจร
 
1. นางสาวนาเดีย  กองเป็ง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 1. นายจักรกฤษณ์  จิตติธีระกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  เวียนรอบ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจินตพร  น้อยบุญทอง
2. เด็กชายธีรภัทร  ขัดกันทา
3. เด็กหญิงอธิชนัน  สุขสมใจสมาน
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  กรโสภา
2. นางสาวรัชณี  นามเคน
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 11 1. นายรัฐธนินท์  ธรรมกิตติวัฒน์
2. นายศักดชาญ  ประสงค์สิ่งดี
3. นายไชยวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสรศักดิ์  เที่ยงบุตร
2. นายสุนทร  แตงโต
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ต้นเจริญ
2. เด็กชายตงมิ้ง  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวนภาวรรณ  มะโนรัตน์
2. นายกัณฐ  สมหวัง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 57.98 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปติพา   พันธ์เพ็ง
2. เด็กชายภัทรกฤษณ์  สูนาสวน
3. เด็กชายมงคล   เอกรัตนบรรจง
4. เด็กชายมีชัย   บุญเสด
5. เด็กชายวีรพงศ์   เดินเมือง
 
1. นางสาวกัญญภา  หลักเพ็ชร
2. นางฆฏนาวดี  มะหะเลา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 58.98 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจันทิมา   สิงห์ซอม
2. นายณัฐดนัย   สำเภาทอง
3. นายธนิสร   ตรีเมธา
4. นางสาวรักชนก   อารยะทรงศักดิ์
5. นายเอกรัฐ   คำทอง
 
1. นางสาวกัญญภา  หลักเพ็ชร
2. นางสาวชุติมา  กุลสีดา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  พัฒนจันทร์
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 48.33 เข้าร่วม 17 1. นางสาวธัญลักษณ์  พ่อค้า
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายวิศรุต  กิตติเจริญพรงาม
 
1. นางสาวพิลาศลักษณ์  ดำรงพรพิพัชร์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49.08 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายหนึ่งตุลา  ทิพย์เสถียร
 
1. นายตรัส  วงศ์แสนสี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50.8 เข้าร่วม 17 1. นางสาวธนพร  สิริทองสาคร
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พวงปัญญา