สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  เตชอมรศิริ
 
1. นางสาวยุวดี   ว่องพิทูรมานะชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐนันธ์  เชิดสัตยานุกูล
 
1. นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 31 1. เด็กชายพงษดา  ศิลปญาณ
 
1. นางสาวยุวดี  ว่องพิทูรมานะชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 7 1. นางสาวสาวิตรี  พิทักษ์รัตนสกุล
 
1. นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงสาริกา  ราสันเทียะ
 
1. นายศิวพงษ์  ไพรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนันทวรรณ  ภาคแก้ว
 
1. นายศิวพงษ์  ไพรัตน์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 15 1. เด็กหญิงจุติพร  งามสม
2. เด็กหญิงปภาวี  เอื้ออัจจิมากุล
3. เด็กชายสุทธิวัฒน์  แซ่กวาง
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
2. นายอมร  มาตะยา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.75 เงิน 9 1. นางสาวทอแสง  ขุนทองจันทร์
2. นางสาวพัชมน  เข็มทอง
3. นางสาวพิณภา  เพียโคตร
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
2. นายอมร  มาตะยา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภคนันท์  ไชยประเสริฐ
2. เด็กชายหัสดิน  สาลีลาด
 
1. นายศิวพงษ์  ไพรัตน์
2. นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนริสรา  บรรทร
2. นางสาวป๋อกิม  แซ่ลิ้ม
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
2. นายอมร  มาตะยา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพงศธร  บุญญาอนันต์
 
1. นางสาวสุพิยดา  มาทฤทธิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 1. นายไวทยา  ปิยรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวปราณี  พรภวิษย์กุล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปีย์วรา  ฉวีพจน์กำจร
 
1. นางสาวนาเดีย  กองเป็ง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 1. นายจักรกฤษณ์  จิตติธีระกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  เวียนรอบ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจินตพร  น้อยบุญทอง
2. เด็กชายธีรภัทร  ขัดกันทา
3. เด็กหญิงอธิชนัน  สุขสมใจสมาน
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  กรโสภา
2. นางสาวรัชณี  นามเคน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทิพวิทยา
2. นายณัฐอุดม  จิตรอุุดมสกุล
3. นางสาวนวพร  ผาสุข
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล
2. นางสาวภรรตรี  ช่วยชู
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชิโณรส  ทรัพย์สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงพีรยา  ขันนาค
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เตชวิบูลย์ทรัพย์
 
1. นางสาวศิรินธร  สะเดา
2. นางสาวนภาวรรณ  มะโนรัตน์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวชลิดา  กิตติธนาชัย
2. นางสาววรินทร  รอดงามพริ้ง
3. นางสาวอิศรา  ศักดาวัฒนกุล
 
1. นางสาวปภาวรินท์  วงษ์เกษ
2. นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 11 1. นายรัฐธนินท์  ธรรมกิตติวัฒน์
2. นายศักดชาญ  ประสงค์สิ่งดี
3. นายไชยวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสรศักดิ์  เที่ยงบุตร
2. นายสุนทร  แตงโต
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนริศรา   รัตนเสวก
2. เด็กชายปภาวี  เอื้ออัจจิมากุล
3. เด็กหญิงวรัญญา  ชูรัตน์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  มะโนรัตน์
2. นางสาวนภาพร  เกตทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปารดา  คงวิสุทธิ์
2. นางสาววรันธร  เดชบุญช่วย
3. นางสาวศุภลักษณ์  เจริญสุข
 
1. นางอรสา  อินทุกานตะ
2. นางสาวณิชาภา  ดอนกันหา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ต้นเจริญ
2. เด็กชายตงมิ้ง  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวนภาวรรณ  มะโนรัตน์
2. นายกัณฐ  สมหวัง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมนพันธ์  เต็กตระกูล
2. เด็กชายวิทวัส  ทรัพย์นาค
 
1. นางสาวภาวนา  พรหมประโคน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  อ่อนสันเทียะ
2. เด็กชายวสุพล  สันติยานนท์
 
1. นางสาวรัชณี  นามเคน
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 57.98 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปติพา   พันธ์เพ็ง
2. เด็กชายภัทรกฤษณ์  สูนาสวน
3. เด็กชายมงคล   เอกรัตนบรรจง
4. เด็กชายมีชัย   บุญเสด
5. เด็กชายวีรพงศ์   เดินเมือง
 
1. นางสาวกัญญภา  หลักเพ็ชร
2. นางฆฏนาวดี  มะหะเลา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 58.98 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจันทิมา   สิงห์ซอม
2. นายณัฐดนัย   สำเภาทอง
3. นายธนิสร   ตรีเมธา
4. นางสาวรักชนก   อารยะทรงศักดิ์
5. นายเอกรัฐ   คำทอง
 
1. นางสาวกัญญภา  หลักเพ็ชร
2. นางสาวชุติมา  กุลสีดา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชกานต์   กิตติพงศ์พิสุทธิ์
2. เด็กหญิงติยภัส   อตตะมัง
3. เด็กชายทัศไนย   ติดไชย
4. เด็กหญิงนริศรา   รัตนเสวก
5. เด็กหญิงปภาวี   เอื้ออัจจิมากุล
6. เด็กหญิงปัณณภัสร์   พงศ์สิทธิพัทร
7. เด็กชายพีรภัทร์   มหาพราหมณ์
8. เด็กชายภคนันท์   ไชยประเสริฐ
9. เด็กชายภานุกรณ์   ศรีกกโพธิ์
10. เด็กหญิงวรัญญา  ชูรัตน์
11. เด็กหญิงวัชรีพร   พันธ์ท้าว
12. เด็กชายสารัช   ศีรี
13. เด็กชายสาริศ   ศีรี
14. เด็กชายอรุณรัชน์   คำมะปะณี
15. เด็กชายเกรียงศักดิ์   เขง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  รุ่งสว่าง
2. นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ
3. นางสาวชุติมา  กุลสีดา
4. นางนภพร  พาขุนทด
5. นายประวิทย์  หัวใจมั่น
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา   แซ่เตีย
2. นายชัยนันท์   คำม่วง
3. นายณัฐยศ  โตพงษ์เกษม
4. นายธงทศ  พันธุ์แก้ว
5. นายธนกฤต  แซ่เล้า
6. นายธนาศักดิ์  เจะมะอ๊ะ
7. นางสาวธัญมน  กระวนกิจ
8. นายปรัญชญ   จิตพิบูลย์
9. นางสาวปวีณา   พึ่งอำนวย
10. นางสาวพัสวี   ภาณุวงศ์
11. นายพีรพล   โอฬารตระกูล
12. นางสาวภัทราภรณ์   จันทร์สมุทร
13. นายภูธเนศ   สระแก้ว
14. นางสาววรญา   ทรัพย์นาค
15. นายวรายุ  เสริมรัตน์
16. นางสาวศิริฉัตร   คงทน
17. นายสิทธิศักดิ์  แสงโสภณ
18. นายหิรัญ  สกุลศรีขจร
19. นายอัครพนธ์  นีรชรานุสรณ์
20. นายเกียรติศักดิ์   ชอบระเบียบ
 
1. นายนฤพล  แป้นทอง
2. นายศุภชัย  กิ่งรัตน์
3. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
4. นางสาวกาญจนา  ปรีดาศักดิ์
5. นางอังคณา  ตติรัตน์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.65 ทอง 13 1. นายสุทธิวัฒน์  แซ่กวาง
 
1. นางสาวกัญญภา  หลักเพ็ชร
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.15 ทอง 7 1. นางสาวกาญจนา  เสียงทอง
 
1. นางสาวกัญญภา  หลักเพ็ชร
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายธนพัฒน์  พิมพ์บุตร
2. เด็กหญิงพิมยาดา  มณีจักร
 
1. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
2. นายสงบ  เผ่าเต็ม
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  เตชอมรศิริ
2. เด็กชายหัสดิน  สาลีลาด
 
1. นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ
2. นางวรดา  ศรีอ่อน
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรวิก  อยู่พันดุง
2. นายรัฐภูมิ  ตั้งภูมิจิต
 
1. นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  ยิ่งสกุล
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรินรดา  สีคำแท้
 
1. นายสมชาย  บือราเฮ็ม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรนิษฐ์  เชื้อประดิษฐ์
 
1. นายสมชาย  บือราเฮ็ม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปัญญวัฒน์  มหันตปัญญ์
 
1. นางนวลวรรณ  มุ่งดี
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบุญญิศา  จันทพงษ์
 
1. นายวิฑูรย์  ปาเส
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกอร  โพธิ์กระสังข์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุรินทร์  พันธ์มา
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเพทาย  คล้ายสีทอง
 
1. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 6 1. นางสาวเพทาย  คล้ายสีทอง
 
1. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายณัช  จรูญวัชรพันธ์
2. เด็กชายปิยะนันท์  ตั้งจิตนวพร
3. เด็กชายมีชัย  บุญเสด
4. เด็กชายวิทวัส  วงค์ศรี
5. เด็กหญิงอารียา  จะยันรัมย์
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตยวรรษ  ทัดแก้ว
2. นายจตุพงศ์  รามนัฏ
3. นายณัฐดนัย  สำเภาทอง
4. นายธีรวุธ  สายปั้น
5. นายนฤเบศร์  เกียรติสกุลชัย
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายธนะทรัพย์  พรหมประเสริฐ
 
1. นางสาวขนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 8 1. นายอภิสิทธิ์  คำดี
 
1. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชา  ละขุนทด
 
1. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 1. นางสาวรัตติยาภรณ์  ซาโปร่ง
 
1. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายกฤตยวรรษ  ทัดแก้ว
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  พัฒนจันทร์
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 48.33 เข้าร่วม 17 1. นางสาวธัญลักษณ์  พ่อค้า
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุติพร  งามสม
2. เด็กหญิงฐาปณีย์  สถาพรเจริญชัย
3. เด็กหญิงธนพร  วรภัทรธนโชติ
4. เด็กหญิงปฑิตตา  สังข์ทองคำ
5. เด็กหญิงปณาลี  บัวสาคร
6. เด็กหญิงสุภาพร  ม้อยจังหาร
7. เด็กหญิงอาทิตยา  กลิ่นเกษา
8. เด็กหญิงโสรยา  แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางสาวจิรัสส์กุล  แก้วชำนาญ
3. นางสาวชญาดา  คุณาอนุวิทย์
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77.67 เงิน 5 1. นางสาวจริษฐา  เรือนแฝง
2. นางสาวชฎาพร  พลโยราช
3. นางสาวณินทร์ลดา  แสนจำลา
4. นางสาวธมลวรรณ  โฉมงาม
5. นางสาวศิรัญญา  คงโนนกอก
6. นางสาวสุชานุช  อภิวัฒน์ตั้งสกุล
7. นางสาวสุธิดา  อภิวัฒน์ตั้งสกุล
8. นางสาวเจิดจริยา  ลีลาเรืองโรจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางสาวจิรัสส์กุล  แก้วชำนาญ
3. นางสาวชญาดา  คุณาอนุวิทย์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงเจสสิกา  เซดูติ
 
1. นางสาววรรณกร  สมบูรณ์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวรา  ฉายประเสริฐกุล
 
1. นางสาววรรณกร  สมบูรณ์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายวิศรุต  กิตติเจริญพรงาม
 
1. นางสาวพิลาศลักษณ์  ดำรงพรพิพัชร์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวรา  ฉายประเสริฐกุล
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  สุระเสน
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรชนก  วังกุ่ม
 
1. นางสาวสมฤดี  พิมูลชาติ
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติกาญจน์  คัมภีร์
 
1. นางสาวสมฤดี  พิมูลชาติ
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49.08 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายหนึ่งตุลา  ทิพย์เสถียร
 
1. นายตรัส  วงศ์แสนสี
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50.8 เข้าร่วม 17 1. นางสาวธนพร  สิริทองสาคร
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พวงปัญญา
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วหนองปิง
2. เด็กชายพงศธร  บุญญาอนันต์
3. เด็กหญิงอรดา  หินทอง
4. เด็กหญิงอริสรา  เชิดสัตยานุกูล
5. เด็กหญิงอิสริยาพร  นามพิกุล
 
1. นางสาวมนันยา  อำพันทอง
2. นางสาวมนชนก  กระจ่างพุ่ม
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชวัลญา  วาดเขียน
2. นายพงษ์สิทธิ์  ทรัพย์สมบัติ
3. นางสาวมาริสา  หมู่คำ
4. นางสาวสมิตา  อยู่สอน
5. นายเอกสุรีย์  แก้วหล่ำ
 
1. นางสาวมนชนก  กระจ่างพุ่ม
2. นางสาวมนันยา  อำพันทอง
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายวริทธิ์นันท์  จีรพันธ์เจริญสิน
 
1. นางสาววิภารัตน์  เขียวศาสตร์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวกนกพร  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวยุพิน  แซ่ลี
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นางสาวสุทธิดา  ปัตตานุสรณ์
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ลิปภานนท์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปีย์วรา  ฉวีพจน์กำจร
2. เด็กชายพลเชฏฐ์  บุญเพียรผล
 
1. นางสาวอลิศรา  สัพโส
2. นางสาววัลวิภา  อินวันนา
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิทธิศักดิ์  รุ้งสองแคว
2. นายอินทิชา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาววัลวิภา  อินวันนา
2. นางสาวอลิศรา  สัพโส
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายหนึ่งตุลา  ทิพย์เสถียร
2. เด็กชายเอกวิทย์  สังข์ศรี
 
1. นายตรัส  วงศ์แสนสี
2. นางสาวอลิศรา  สัพโส
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพนธ์  ฉัตรชัยเวช
2. นายสัณหณัฐ  วงศ์ศิลป์
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายพรพรหม  เชี่ยวเฉลิมศรี
2. เด็กชายศรายุธ  คำแก้ว
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75.33 เงิน 6 1. นายณัฐวัฏ  พรพร้อมพงศ์
2. นายสุรชัย  อาจคงหาญ
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.67 เงิน 16 1. นายพิชญุตม์  สุวิวัฒนาพรรณดี
2. นายพีรพงษ์  พรหมประทุม
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศกร  แก้วแกมกาญจน์
2. นายสรวิชญ์  ศิรินารารัตน์
3. นายสาริน  อนุตรานนท์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกนาถ  นพบาล
2. เด็กหญิงจีรพรรณ  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงปนัฏฐา  พุ่มแสง
4. เด็กหญิงปรีชญา  มัดทองหลาง
5. เด็กหญิงปาณิศา  นิมากรณ์
6. เด็กหญิงวรัญญา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
3. นางผ่องพรรณ  จิรเกียรติโชดก
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายดนัย  ประคำ
2. นางสาวนพรัตน์  พรธนาชัย
3. นางสาวนภัสวรรณ  ยอดไม้
4. นางสาวปวีณา  ไชยนามล
5. นางสาวภัทรวรรณ  ศรศาสตร์
6. นายภูธเนศ  ขำพวง
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
3. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 1. เด็กชายจารุเดช  นารี
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  กระวนกิจ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริแว่น
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง