สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. นายธนภูมิ  ดวงเดือน
2. นางสาวสมิตตา  คำจันทร์หอม
 
1. นางสาวปิยวรรณ์  อุดมพงศ์พิพัฒน์
2. นางสาวนิธินันท์  เทศโมลี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายอมรินทร์  พิมลรัตน์ไพบูลย์
2. นางสาวอุษณีย์กร  นามโหง่น
 
1. นายสมยศ  สิงหกำ
2. นางอุทุมพร  โพธิ์โส
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญสมปอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญราษฎร
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติพร   อารีเอื้อ
2. นายพุฒิพงศ์  ชัยดี
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นายสุทธิชัย  ฤกษ์สระ
2. นายอภิชาติ  ภูติ
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิกวัส  รัตนบุรี
 
1. นางสาวดลยา   ศิริวัฒนานนท์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุสรณ์  ใจล้อม
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา