สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงสมิตรา  คำจันทร์หอม
 
1. นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 24 1. นางสาวชนานุช  เพิ่มสันเทียะ
 
1. นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงชุติวรรณ  สุพรรณพงศ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ประชากุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 15 1. นางสาวคณิษฐา  มั่นหมาย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ประชากุล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประสิทธิกุล
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 7 1. นายเอกกมล  เส็งสีกุล
 
1. นายสุรัตน์ชัย  สิริรัตนชัยกุล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงณรัญญา  ตนภักดีธรรม
2. เด็กหญิงอารีรักษ์  คงช้าง
 
1. นายพงษ์ธร  วชิระปราการพงษ์
2. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75.69 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชานุช  บุบผา
 
1. นางสาวดลยา   ศิริวัฒนานนท์