สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชลลดา  แก้วเนตร
 
1. นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  เกื้อพรธรรมกุล
 
1. นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงดวงมณี  ศรีคร่ำ
2. เด็กหญิงตังค์สุนันท์ชนม์  ราคายิ่ง
3. เด็กชายธนภูมิ  ดวงเดือน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ประชากุล
2. นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ำเลิศ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวณวลจุฑา  ทองอำไพ
2. นางสาวทัตสรวง  บุญแย้ม
3. นางสาวภควดี  ละมั่งทอง
 
1. นางอรพิณ  ประดับชัยมงคล
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทนุก
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา