สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชลลดา  แก้วเนตร
 
1. นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  เกื้อพรธรรมกุล
 
1. นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงสมิตรา  คำจันทร์หอม
 
1. นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 24 1. นางสาวชนานุช  เพิ่มสันเทียะ
 
1. นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงชุติวรรณ  สุพรรณพงศ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ประชากุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 15 1. นางสาวคณิษฐา  มั่นหมาย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ประชากุล
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงดวงมณี  ศรีคร่ำ
2. เด็กหญิงตังค์สุนันท์ชนม์  ราคายิ่ง
3. เด็กชายธนภูมิ  ดวงเดือน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ประชากุล
2. นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ำเลิศ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพุฒิพงษ์  ชัยดี
2. นางสาววรนุช  รัตนพงศ์พันธ์
3. นางสาวเพชรมณี  มณีคุ้ม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ประชากุล
2. นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ำเลิศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐกมล  สุวรรณเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  คนพิทักษ์
 
1. นางรตยา  สวนสมัย
2. นางอัมพร  รำพึงนิตย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 5 1. นางสาวปพิชญา  ภูมินิรัดร
2. นางสาวพรพิศ  หมอเมือง
 
1. นางอัมพร  รำพึงนิตย์
2. นางรตยา  สวนสมัย
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวณวลจุฑา  ทองอำไพ
2. นางสาวทัตสรวง  บุญแย้ม
3. นางสาวภควดี  ละมั่งทอง
 
1. นางอรพิณ  ประดับชัยมงคล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พรหมอยู่
 
1. นางสาวมนัสสิริ  อินทร์สวาท
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชนินันท์  ฉัตรมณีพงศ์
 
1. นายธนดล  อ่อนอยู่
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. นายธนภูมิ  ดวงเดือน
2. นางสาวสมิตตา  คำจันทร์หอม
 
1. นางสาวปิยวรรณ์  อุดมพงศ์พิพัฒน์
2. นางสาวนิธินันท์  เทศโมลี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายอมรินทร์  พิมลรัตน์ไพบูลย์
2. นางสาวอุษณีย์กร  นามโหง่น
 
1. นายสมยศ  สิงหกำ
2. นางอุทุมพร  โพธิ์โส
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. นายกฤษนันท์  ผิวงาม
2. นางสาวกุสุมา  หอมไม่หาย
3. นางสาวธันยากร  พรหมประสิทธิ์
4. นางสาวนภัสสร  พรรณารักษ์
5. นางสาวมุทิตา  รัตนสุวรรณ
6. นางสาวรัตนา  น้อยสาย
7. นายศักดิธัช  แสนจันทร์
8. นางสาวสุธีรัตน์  ศรีเที่ยง
9. นางสาวสุนิสา  แพงพุทธ
10. นางสาวสุภัทสร  พูลเหลือ
11. นางสาวสุภาวรรณ  เกตุทอง
12. นางสาวสุวรรณา  ป้อมคำ
13. นางสาวอรุณี  อินทสร
14. นางสาวอาทิตยา  ทองเหวียน
15. นางสาวแพรเพชร  หอมแก่นจัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประสิทธิกุล
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 7 1. นายเอกกมล  เส็งสีกุล
 
1. นายสุรัตน์ชัย  สิริรัตนชัยกุล
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญสมปอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญราษฎร
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติพร   อารีเอื้อ
2. นายพุฒิพงศ์  ชัยดี
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญติชา  เนตรดำกูล
2. นายสว่างวุฒิ  เหลือรวี
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นายพงษ์ธร  วชิระปราการพงษ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงณรัญญา  ตนภักดีธรรม
2. เด็กหญิงอารีรักษ์  คงช้าง
 
1. นายพงษ์ธร  วชิระปราการพงษ์
2. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุจิต  โปขันเงิน
2. เด็กชายโภคิน  นามวงศ์
 
1. นายสมศักดิ์  พันธ์สว่าง
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นายสุทธิชัย  ฤกษ์สระ
2. นายอภิชาติ  ภูติ
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75.69 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชานุช  บุบผา
 
1. นางสาวดลยา   ศิริวัฒนานนท์
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทนุก
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิกวัส  รัตนบุรี
 
1. นางสาวดลยา   ศิริวัฒนานนท์
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุสรณ์  ใจล้อม
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา