สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.32 ทอง 8 1. นายวริศ  ทองศรีเลิศ
 
1. นางสาวกรรณ์ธิมา  ศรียาเทพ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.58 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  ชัยดำ
2. เด็กชายจารุกิตติ์  ตุ๊เสงี่ยม
3. เด็กชายนพชาติ  พุ่มระย้า
4. เด็กชายพิชิต  จันทร์จรูญ
5. เด็กชายพีรพล  ยางงาม
6. เด็กชายพีรยุทธ  ยางงาม
7. เด็กชายสมพงษ์  ฉันทสุทธิสมบัติ
8. เด็กชายแอ้น  ยี่รวย
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นายสัมฤทธิ์  ชวาลวิวัฒน์
3. นายกิตติศักดิ์  สมพล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพรภวิษย์  ยุทธดนัยกุล
2. นายภูธดล  รัตนพรนภัส
3. นายวรวุฒิ  อินทรขุนทศ
4. นายสุรชัย  นำแสงวานิช
5. นายอภินันท์  เฟาสันเทียะ
6. นายอาทิตฏญา  สามารถ
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นายสัมฤทธิ์  ชวาลวิวัฒน์
3. นายกิตติศักดิ์  สมพล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายภาธร  แซ่เบ๊
2. เด็กชายสิทธิเดช  สุนันทโชติหิรัญ
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด