สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐชัย  เหมือนผี
 
1. นางสาวรัชชาสร  เก่งกล้า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 22 1. นายนวชนม์  นุโยค
 
1. นางสาวรัชชาสร  เก่งกล้า
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  อุปจันทร์
 
1. นางสาวพรสุดา  ศิริโคตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 24 1. นายอภิรักษ์  ศิริสุรักษ์
 
1. นางสาวพรสุดา  ศิริโคตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายณัฐชัย  เหมือนมี
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  อุปจันทร์
3. เด็กชายสิริวุฒ  ล่องสกุล
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ระวังภัย
2. นางสาวรัชฎาพร  พลขอนแก่น
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 17 1. นายจักรินทร์  บำรุงตน
2. นายประพจน์  เอกภัทรกุลชัย
3. นายหาญณรงค์  ทิพยชินโชติ
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ  ดีลา