สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐชัย  เหมือนผี
 
1. นางสาวรัชชาสร  เก่งกล้า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 22 1. นายนวชนม์  นุโยค
 
1. นางสาวรัชชาสร  เก่งกล้า
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  อุปจันทร์
 
1. นางสาวพรสุดา  ศิริโคตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 24 1. นายอภิรักษ์  ศิริสุรักษ์
 
1. นางสาวพรสุดา  ศิริโคตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายณัฐชัย  เหมือนมี
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  อุปจันทร์
3. เด็กชายสิริวุฒ  ล่องสกุล
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ระวังภัย
2. นางสาวรัชฎาพร  พลขอนแก่น
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 17 1. นายจักรินทร์  บำรุงตน
2. นายประพจน์  เอกภัทรกุลชัย
3. นายหาญณรงค์  ทิพยชินโชติ
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ  ดีลา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูมิพงศ์  คงชื่น
 
1. นางสาวพิลัยพร  ดอกมะขาม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.32 ทอง 8 1. นายวริศ  ทองศรีเลิศ
 
1. นางสาวกรรณ์ธิมา  ศรียาเทพ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 17 1. เด็กชายภูมิพงศ์  คงชื่น
 
1. นางสาวจินดา  จิรโมไนย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.58 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  ชัยดำ
2. เด็กชายจารุกิตติ์  ตุ๊เสงี่ยม
3. เด็กชายนพชาติ  พุ่มระย้า
4. เด็กชายพิชิต  จันทร์จรูญ
5. เด็กชายพีรพล  ยางงาม
6. เด็กชายพีรยุทธ  ยางงาม
7. เด็กชายสมพงษ์  ฉันทสุทธิสมบัติ
8. เด็กชายแอ้น  ยี่รวย
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นายสัมฤทธิ์  ชวาลวิวัฒน์
3. นายกิตติศักดิ์  สมพล
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพรภวิษย์  ยุทธดนัยกุล
2. นายภูธดล  รัตนพรนภัส
3. นายวรวุฒิ  อินทรขุนทศ
4. นายสุรชัย  นำแสงวานิช
5. นายอภินันท์  เฟาสันเทียะ
6. นายอาทิตฏญา  สามารถ
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นายสัมฤทธิ์  ชวาลวิวัฒน์
3. นายกิตติศักดิ์  สมพล
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายภาธร  แซ่เบ๊
2. เด็กชายสิทธิเดช  สุนันทโชติหิรัญ
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายณัฐวัตร  ศรีสวัสดิ์
2. นายประพจน์  เอกภัทรกุลชัย
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 64.7 ทองแดง 11 1. นายชัยสิทธิ์  คฤหาสน์นามวงศ์
2. นายธิติกร  มาบางครุ
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 17 1. นายธีรธัช  พัชรศักดิ์มงคล
2. นายนฤเบศร์  เยาวเรศ
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด