สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐภัทร  คันศร
2. นางสาวณััฐณิชา  พงษ์รัตนะ
3. นายสิทธิโชติ  น้อยมาระ
 
1. นางสาวอรุณี  ซึมใส
2. นางสาวนรีรักษ์  ทองสะอาด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ผ่องจิตร
2. นางสาวปัณทรีย์  ชีวะวรนันท์
3. นายวัชรพงษ์  นุ่มน้อย
4. นายสิทธิโชติ  น้อยมาระ
5. นางสาวอังคนา  เพิ่มดี
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  หิรัญบัฎ
2. นายธนภัทร  วุฒิสันต์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตต์ภิญญา  กุลเขมานนท์
2. นางสาวฐปนัท  ขุนทอง
3. นางสาวสุกิติมา  ชิณวงศ์พรหม
 
1. นางจิราภรณ์  มั่นพรรษา
2. นายมนตรี  พันสืบ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 8 1. นางสาวศิรินันต์  อาจนนลา
2. นางสาวศุภธิดา  ทองขัน
3. นางสาวอารีญา  ปานเอี่ยม
 
1. นางสาวสำอาง  เภาสูตร
2. นางสาวศวิตา  เจียเจริญ