สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 18 1. นางสาวสุกิติมา  ชิณวงศ์พรหม
 
1. นางสาวพชรอร  รุ่งสว่าง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กชายทัตพงศ์  สุดสวาสดิ์
2. เด็กหญิงลลิตา  สุดสวาสดิ์
 
1. นายสันติสุข  หง่อยกระโทก
2. นางสาวศวิตา  เจียเจริญ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวชลิตา  ดุรงค์พิศิษฐกุล
2. นายณัฐภัทร  คันศร
 
1. นายมนตรี  ผันสืบ
2. นางสาวกรรัตน์  ประกอบชาติ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 1. นางสาวปาลิตา  อังศุภศิริกุล
2. นางสาวอิสริยพร  จรจำรัส
 
1. นางจิราภรณ์  มั่นพรรษา
2. นางสาวศวิตา  เจียเจริญ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75.2 เงิน 13 1. เด็กหญิงฌอนนา  รักษาพันธ์
2. เด็กหญิงธรชญาน์  จีนทั่ง
3. เด็กหญิงปรารถนา  อินทะโชติ
 
1. นางจิราภรณ์  มั่นพรรษา
2. นางสาวกรรัตน์  ประกอบชาติ