สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฌอนนา  รักษาพันธ์
 
1. นางสาวพชรอร  รุ่งสว่าง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่โอ้ว
2. เด็กหญิงอินทุอร  สุดสวาสดิ์
 
1. นายธนภัทร  วุฒิสันต์
2. นางสาวศวิตา  เจียเจริญ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68.72 ทองแดง 7 1. นางสาวชุติญาพร  ลายคราม
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิลวรรณ์
3. นางสาววิสุนีย์  นิยม
4. นางสาวสุทธิดา  ตึกโพธิ์
5. นางสาวเจนจิรา  พลศรี
 
1. นางจิราภรณ์  มั่นพรรษา
2. นางสาวสำอาง  เภาสูตร
3. นายสันติสุข  หง่อยกระโทก