สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 23 1. นางสาวณัฐริกา  สิทธิชัย
 
1. นางสาวพชรอร  รุ่งสว่าง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 23 1. นางสาวณัฐริกา  สิทธิไชย
2. นางสาวมยุรา  สังเพ็ชร
3. นางสาวสุชานันท์  อ้อยหวาน
 
1. นางสาวนรีรักษ์  ทองสะอาด
2. นายสุภชิต  ผดุงผล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายพิพัฒน์  พื้นยา
2. นางสาวสุพิญญา  สามาอาพัฒน์
 
1. นายธนภัทร  วุฒิสันต์
2. นายสันติสุข  หง่อยกระโทก