สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฌอนนา  รักษาพันธ์
 
1. นางสาวพชรอร  รุ่งสว่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 23 1. นางสาวณัฐริกา  สิทธิชัย
 
1. นางสาวพชรอร  รุ่งสว่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 18 1. นางสาวสุกิติมา  ชิณวงศ์พรหม
 
1. นางสาวพชรอร  รุ่งสว่าง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 23 1. นางสาวณัฐริกา  สิทธิไชย
2. นางสาวมยุรา  สังเพ็ชร
3. นางสาวสุชานันท์  อ้อยหวาน
 
1. นางสาวนรีรักษ์  ทองสะอาด
2. นายสุภชิต  ผดุงผล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐภัทร  คันศร
2. นางสาวณััฐณิชา  พงษ์รัตนะ
3. นายสิทธิโชติ  น้อยมาระ
 
1. นางสาวอรุณี  ซึมใส
2. นางสาวนรีรักษ์  ทองสะอาด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ผ่องจิตร
2. นางสาวปัณทรีย์  ชีวะวรนันท์
3. นายวัชรพงษ์  นุ่มน้อย
4. นายสิทธิโชติ  น้อยมาระ
5. นางสาวอังคนา  เพิ่มดี
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  หิรัญบัฎ
2. นายธนภัทร  วุฒิสันต์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กชายทัตพงศ์  สุดสวาสดิ์
2. เด็กหญิงลลิตา  สุดสวาสดิ์
 
1. นายสันติสุข  หง่อยกระโทก
2. นางสาวศวิตา  เจียเจริญ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวชลิตา  ดุรงค์พิศิษฐกุล
2. นายณัฐภัทร  คันศร
 
1. นายมนตรี  ผันสืบ
2. นางสาวกรรัตน์  ประกอบชาติ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่โอ้ว
2. เด็กหญิงอินทุอร  สุดสวาสดิ์
 
1. นายธนภัทร  วุฒิสันต์
2. นางสาวศวิตา  เจียเจริญ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายพิพัฒน์  พื้นยา
2. นางสาวสุพิญญา  สามาอาพัฒน์
 
1. นายธนภัทร  วุฒิสันต์
2. นายสันติสุข  หง่อยกระโทก
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 1. นางสาวปาลิตา  อังศุภศิริกุล
2. นางสาวอิสริยพร  จรจำรัส
 
1. นางจิราภรณ์  มั่นพรรษา
2. นางสาวศวิตา  เจียเจริญ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68.72 ทองแดง 7 1. นางสาวชุติญาพร  ลายคราม
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิลวรรณ์
3. นางสาววิสุนีย์  นิยม
4. นางสาวสุทธิดา  ตึกโพธิ์
5. นางสาวเจนจิรา  พลศรี
 
1. นางจิราภรณ์  มั่นพรรษา
2. นางสาวสำอาง  เภาสูตร
3. นายสันติสุข  หง่อยกระโทก
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75.2 เงิน 13 1. เด็กหญิงฌอนนา  รักษาพันธ์
2. เด็กหญิงธรชญาน์  จีนทั่ง
3. เด็กหญิงปรารถนา  อินทะโชติ
 
1. นางจิราภรณ์  มั่นพรรษา
2. นางสาวกรรัตน์  ประกอบชาติ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตต์ภิญญา  กุลเขมานนท์
2. นางสาวฐปนัท  ขุนทอง
3. นางสาวสุกิติมา  ชิณวงศ์พรหม
 
1. นางจิราภรณ์  มั่นพรรษา
2. นายมนตรี  พันสืบ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 8 1. นางสาวศิรินันต์  อาจนนลา
2. นางสาวศุภธิดา  ทองขัน
3. นางสาวอารีญา  ปานเอี่ยม
 
1. นางสาวสำอาง  เภาสูตร
2. นางสาวศวิตา  เจียเจริญ