สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายทัศพร  ภูนนท์
2. เด็กหญิงปุณยนุช  ลิมากุล
 
1. นางสาวศรีวรรณ  หาเรือนแก้ว
2. นางสาวศิวพร  แสงแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยพงษ์  คงเมือง
2. นางสาวอารยา  แสงทรัพย์
 
1. นางสาวศรีวรรณ  หาเรือนแก้ว
2. นางสาวศิวพร  แสงแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณพร  ชาติชนะ
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันยา  ชณหจิรัฐติกาล
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอิทธิกร  จันทน์พฤกษ์
 
1. นางสาวทัศ์นีย์  ประสมเพชร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  บริสุทธ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวฐิตินันท์  โถสกุล
 
1. นางสาวทัศนีย์   ประสมเพชร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิตินันท์  โถสกุล
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอริสรา  อัศวพงศ์ศิริ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษรากร  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 14 1. นางสาวพัสตร์ชิตา  เตชคุณาวัฒน์
 
1. นางกานดา  เปิ้นสมุทร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยะพงษ์  คงเมือง
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัสรี  สวยไทยสง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ไทยธรรม
3. เด็กหญิงโสภาพรรณ  เกลี้ยงสะอาด
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แก้วมณี
2. เด็กชายมธาวุธ  อุ่นอินต๊ะ
 
1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
2. นางสาวชลธิชา  โพธิ์จันทร์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาตรี  แสงสงคราม
2. เด็กชายสัญชัย  ศรีราตรี
 
1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
2. นางสาวชลธิชา  โพธิ์จันทร์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัญญา  ชูแสง
2. เด็กหญิงปรียานุช   คล้องทอง
3. เด็กหญิงฤทัยชนก  อ่ำแก้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์  เดชบุญญาภิชาติ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิกานต์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวธนวรรณ  โรจนจารีย์
3. นางสาววรรณนภา  พันหล่อมโส
 
1. นางสาวทัศนีย์  เดชบุญญาภิชาติ
2. นางสาวเครือวัลย์   วิศาลสมพงษ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นางสาวชญานิศ  ขันตี
2. นางสาวรุ่งนภา  สุดสน
3. นายเธียรวนิช  มูลากูล
 
1. นางสาวเครือวัลย์   วิศาลสมพงษ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 10 1. นางสาวพัชรีวัลย์  ใจยอด
2. นางสาววโรชา   บัวกล้า
3. นางสาวอาภาพร  ยังศิริ
 
1. นางจารุวรรณ  พงษ์สมบุญ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนที  ชินรัตน์
2. นายภาณุวัฒน์  ซื่อตรง
3. นางสาวอรทัย  ไผ่โสภา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พงษ์สมบุญ