สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.66 เงิน 14 1. เด็กหญิงวลัยพร  ป้องสวย
2. เด็กชายสนั่น  เจริญพันธ์
3. เด็กหญิงสุวภัทร  ลอยหา
 
1. นางสาวปวิตรา  กิจจานุมาศ
2. นางสาวชลาลัย  ประสพบุญ
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.75 เงิน 18 1. นางสาวชนกพร  โคตรมุงคุณ
2. นางสาวดลฤดี  รุ่งอนุวงศ์
3. นางสาวหทัยรัตน์  เยื่อใย
 
1. นางธารารัตน์  บุญประเทือง
2. นายนิพัทธ์  นะระโต
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายชัชวาล  พุตฒาวงษ์
2. เด็กชายชัยนรินทร์  บุญหนา
3. เด็กหญิงชุติภา  นาที
4. เด็กชายฐิติพัฒน์  ศาสตรินทร์
5. เด็กชายธนวัฒน์  บุญรุ่งเรืองศักดิ์
6. เด็กชายธีรพงษ์  ทรภีสิงห์
7. เด็กชายนฤชา  บุญเกียรติกำจร
8. เด็กชายพงศธร  อมรมงคล
9. เด็กหญิงพัฒน์นรี  กาญจนะวงศ์
10. เด็กหญิงพิชญา  มีเครือ
11. เด็กหญิงภูษณิศา  สุขเลี้ยง
12. เด็กชายวรพนธ์  อุปแก้วสีห์ชยา
13. เด็กชายวรายุ  หิรัญปัญจราชัย
14. เด็กหญิงวลัยพร  ป้องสวย
15. เด็กชายศรัณย์พงษ์  พงษ์เจริญบุญสุข
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภู่เกตุ
17. เด็กหญิงสุวภัทร  ลอยหา
18. เด็กชายเอกราช  หงษ์บุญเรือง
 
1. นายสมชาย  รักเชื้อ
2. นางสาวศิวพร  แสงแก้ว
3. นางสาวระพินทร์  คร้ามมี
4. นางณภัชดา  สิงคนิภา
5. นางสาวจันทนา  สุมาตรา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.66 เงิน 17 1. เด็กหญิงนุชนาถ  สุวรรณสวัสดิ์
 
1. นางสาวเพ็ชรัตน์  พยับวาริน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.65 เงิน 14 1. นายธิติวุฒิ  อินทร์แสงแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ชรัตน์  พยับวาริน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงภูษณิสา  สุขเลี้ยง
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ธนาไสย์
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
2. นางจรรยา  วงศ์อร่าม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 70.33 เงิน 11 1. นายพัชร  ศิรินุช
2. นางสาวรัชฏาภรณ์  บรรจมาตย์
3. นายวรธรรม์  จันพนาผล
4. นายศรายุธ  เทือกเทียน
5. นายสินภิญโญ  เกตุมงคลสิทธิ์
6. นายเชษฐา  แซ่เตียว
 
1. นายสมพล  พุฒพิทักษ์
2. นายณัฐพงศ์  สุวรรณษานนท์
3. นายดิษพงศ์   วงศ์อร่าม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงฟารีดา  ดวงเพชรแสง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายธนกฤต   งามละม่อม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 5 1. เด็กชายธนกฤต  งามละม่อม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัญมณี  สุขราช
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัลลิค  ครอมตัน
 
1. นายทศพร  ศรีพลพา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวปาริษา  วงศ์แสง
 
1. นางบุญช่วย  เทพสงเคราะห์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นางสาวธิติมาพร  ขันธะชา
 
1. นางสาววิมล  สงภู่
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณุตตรา  คงอัครเดชา
2. นายธิติภัทร  นิทธยุ
3. นางสาวปิยธิดา  วัฒนสมบัติ
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธงไทย  จันทร์อาภาส
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ดีจำเนียร
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  รัตนเลิศ
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นางสาวพรภัส  ผลาทิพย์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายปรเมษ  ขุนเปีย
2. เด็กชายพีรวัฒน์  บัลลังค์
 
1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
2. นางสาวชลธิชา  โพธิ์จันทร์
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงษ์พนัส
 
1. นางกานต์พิชชา   ศิลปวิศวกุล