สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัททิยา  พานทองแท่ง
 
1. นางสาวปวิตรา  กิจจานุมาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ผากากูล
 
1. นางสาวปวิตรา  กิจจานุมาศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายกิตติพัฒน์  อริยประยูร
2. นายนิชวัฒน์  ดีเจริญ
 
1. นายอภิชาติ  ศรีวรมย์
2. นางสาวอังคณา  พละศักดิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 63.31 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกชกร  มาศจรัส
2. เด็กชายณัฏฐนัน  หิรัญอนัญภัทร์
3. เด็กหญิงธัญญพร  แก้วหยก
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีศรชัย
5. เด็กหญิงภัทริยา  เสือเดช
 
1. นางสาวกรนภา  กองเป็ง
2. นางสาวขนิษฐา  เมืองจันทบุรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 69.31 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชลลดา  ทองสุข
2. นางสาวนภัส  ควรเลี้ยง
3. นางสาวภูธนิดา  สื่อหงวน
4. นางสาวสุวพักตร์  โพพาทอง
5. นางสาวอโนทัย  เลาะไธสง
 
1. นางสาวศรีวรรณ  หาเรือนแก้ว
2. นางสาวกนกลักษณ์  อรรคมุต
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐชนน  ศรีฟ้า
2. เด็กชายโชคชัย  ชาญโชคชัย
 
1. นางภคริษา  ปานุราช
2. นางสาวรุจรวี  กาญจนนาค
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวน้ำฝน  แซ่ลิ้ม
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายเอกมงคล  ฮวดประดิษฐ
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวศศิประถา  เลิศรัตนถาวร
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายสนั่น  เจริญพันธุ์
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวสิริวิภา  ฉะอิ้งรัมย์
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 18 1. นายรัชวิทย์  พรไพชยนต์
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดรณ์  ทวิชศรี
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล