สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 1. นายก้านเพชร  วิชาชัย
 
1. นายนิพัทธ์  นะระโต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวลัยพร  ป้องสวย
 
1. นางสาวภัทรีย์  สิงหาโคตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 15 1. นางสาวปิยธิดา  วัฒนสมบัติ
 
1. นายธีรยุทธ  ทรงอาวุธ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ภาณุศานต์
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ท้องที่
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณัฐชา  วสุจรูญวงศ์
2. นางสาวศศิ  บุญสวน
3. นางสาวเสาวภาคย์  ฟักแย้ม
 
1. นางสาวยุพาพร  คงอยู่สุข
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 12 1. นางสาวณัฐริกา  กมลรัตน์
2. นางสาวปภัสสร  ชวดรัมย์
3. นางสาววรรณพร  คุ่ยจาด
 
1. นางสาวดวงกมล  น้อยเอียด
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกัญญาวรรณ  ขอนแก่น
2. นางสาวพัชรี  เพชรประดับ
 
1. นางภคริษา  ปานุราช
2. นายอิทธิโชติ  ลิ่มสกุล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 21.33 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายคณิติน  การักษร
 
1. นางสาวภัททิรา  คำสุริ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิรปรียา  แซ่บู่
 
1. นางสาวภัททิรา  คำสุริ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 16 1. นายกันตภณ  ฤทธิสุวรรณ
 
1. นางสาวกานต์รวี  ช่วยหนู
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54.6 เข้าร่วม 14 1. นายรุ่งกิจ  วิจิตรจันทร์
 
1. นางสาวกานต์รวี  ช่วยหนู
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 50.33 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงลลิตพรรณ  ชินนาสวัสดิ์
 
1. นางสาววิมล  สงภู่
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธัชพล  เหล่าแสนสุข
2. เด็กชายพนาพล  พิชิตไพรพนา
 
1. นางสาวพรภัส  ผลาทิพย์
2. นายณัฐวุฒิ  แก้วดวงต๋า
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจงเจริญ  ส้มเกิด
2. นายชนกชนม์  ทองปลูก
3. นางสาวชนิกานต์  ศรีสุวรรณ
4. นายธรรมนนท์  เผือกผ่องศรี
5. นายธิติวุฒิ  อินทร์แสงแก้ว
6. นางสาวปิยบุตร  รอดสมบุญ
7. นายปิยพงษ์  คงเมือง
8. นางสาววริศรา  ลิ้มพรจิตรวิไล
9. นางสาววาสนา  มหาวรรณศรี
10. นางสาวอารยา  แสงทรัพย์
 
1. นางสาวศรัณยา  สุขสำราญ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
3. นายทศพร  ศรีพลพา