สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัททิยา  พานทองแท่ง
 
1. นางสาวปวิตรา  กิจจานุมาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 1. นายก้านเพชร  วิชาชัย
 
1. นายนิพัทธ์  นะระโต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ผากากูล
 
1. นางสาวปวิตรา  กิจจานุมาศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบุษกร  ฉาพิมาย
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมาลีวรรณ  อารมณ์
 
1. นางสาวปวิตรา  กิจจานุมาศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอิทธิกร  จันทน์พฤกษ์
 
1. นายนิพัทธ์  นะระโต
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.66 เงิน 14 1. เด็กหญิงวลัยพร  ป้องสวย
2. เด็กชายสนั่น  เจริญพันธ์
3. เด็กหญิงสุวภัทร  ลอยหา
 
1. นางสาวปวิตรา  กิจจานุมาศ
2. นางสาวชลาลัย  ประสพบุญ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.75 เงิน 18 1. นางสาวชนกพร  โคตรมุงคุณ
2. นางสาวดลฤดี  รุ่งอนุวงศ์
3. นางสาวหทัยรัตน์  เยื่อใย
 
1. นางธารารัตน์  บุญประเทือง
2. นายนิพัทธ์  นะระโต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติกา  นาที
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภู่เกตุ
 
1. นางสาวเพ็ชรนิภา  นนทนาคร
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธรรมนนท์  เผือกผ่องศรี
2. นางสาวไอลดา  หรั่งอารี
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
2. นางสาวเพ็ชรนิภา  นนทนาคร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวลัยพร  ป้องสวย
 
1. นางสาวภัทรีย์  สิงหาโคตร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 15 1. นางสาวปิยธิดา  วัฒนสมบัติ
 
1. นายธีรยุทธ  ทรงอาวุธ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิติ์  กรดนิยมชัย
2. เด็กชายพุฒิบุตร  ตระกลกุล
3. เด็กชายเกียรติกุล  วรภมร
 
1. นางศิริรัตน์  ยอดโตมร
2. นางสาวนันทิกาญ  ประราชิโก
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธิติวุฒิ  อินทร์แสงแก้ว
2. นายปิยะพงษ์  คงเมือง
3. นางสาววริศรา  ลิ้มพรจิตรวิไล
 
1. นางนิธิมา  เขมะบาล
2. นางดาริณีย์  กาญจนะเตมีย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายกิตติพัฒน์  อริยประยูร
2. นายนิชวัฒน์  ดีเจริญ
 
1. นายอภิชาติ  ศรีวรมย์
2. นางสาวอังคณา  พละศักดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ภาณุศานต์
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ท้องที่
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชยธร  โอตรวรรณะ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  บุนนาค
3. เด็กชายทัศพร  ภูนนท์
 
1. นายวสันต์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางกาญจนา  บ่อทราย
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณัฐชา  วสุจรูญวงศ์
2. นางสาวศศิ  บุญสวน
3. นางสาวเสาวภาคย์  ฟักแย้ม
 
1. นางสาวยุพาพร  คงอยู่สุข
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกชามาส  บุญสังข์
2. นางสาวณัฐธยาน์  ศรีอุราวัลย์
3. นางสาวดาวรัชชา  มะโน
 
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายญาตาวี  เตยต้น
2. เด็กหญิงมินทรา  ทวิชพงศ์ธร
3. เด็กหญิงอรวี  เเซ่ฉิ่น
 
1. นางสาวคารีน่า  สิทธิจันทร์เสน
2. นางวศินี  ชาญศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 12 1. นางสาวณัฐริกา  กมลรัตน์
2. นางสาวปภัสสร  ชวดรัมย์
3. นางสาววรรณพร  คุ่ยจาด
 
1. นางสาวดวงกมล  น้อยเอียด
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยพันธ์
2. เด็กชายศรศิลป์  สุขมะณี
 
1. นางสาวปาริชาติ  โขมะนาม
2. นางสาวศิขริน  เทพบุรี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 -    
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 63.31 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกชกร  มาศจรัส
2. เด็กชายณัฏฐนัน  หิรัญอนัญภัทร์
3. เด็กหญิงธัญญพร  แก้วหยก
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีศรชัย
5. เด็กหญิงภัทริยา  เสือเดช
 
1. นางสาวกรนภา  กองเป็ง
2. นางสาวขนิษฐา  เมืองจันทบุรี
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 69.31 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชลลดา  ทองสุข
2. นางสาวนภัส  ควรเลี้ยง
3. นางสาวภูธนิดา  สื่อหงวน
4. นางสาวสุวพักตร์  โพพาทอง
5. นางสาวอโนทัย  เลาะไธสง
 
1. นางสาวศรีวรรณ  หาเรือนแก้ว
2. นางสาวกนกลักษณ์  อรรคมุต
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายชัชวาล  พุตฒาวงษ์
2. เด็กชายชัยนรินทร์  บุญหนา
3. เด็กหญิงชุติภา  นาที
4. เด็กชายฐิติพัฒน์  ศาสตรินทร์
5. เด็กชายธนวัฒน์  บุญรุ่งเรืองศักดิ์
6. เด็กชายธีรพงษ์  ทรภีสิงห์
7. เด็กชายนฤชา  บุญเกียรติกำจร
8. เด็กชายพงศธร  อมรมงคล
9. เด็กหญิงพัฒน์นรี  กาญจนะวงศ์
10. เด็กหญิงพิชญา  มีเครือ
11. เด็กหญิงภูษณิศา  สุขเลี้ยง
12. เด็กชายวรพนธ์  อุปแก้วสีห์ชยา
13. เด็กชายวรายุ  หิรัญปัญจราชัย
14. เด็กหญิงวลัยพร  ป้องสวย
15. เด็กชายศรัณย์พงษ์  พงษ์เจริญบุญสุข
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภู่เกตุ
17. เด็กหญิงสุวภัทร  ลอยหา
18. เด็กชายเอกราช  หงษ์บุญเรือง
 
1. นายสมชาย  รักเชื้อ
2. นางสาวศิวพร  แสงแก้ว
3. นางสาวระพินทร์  คร้ามมี
4. นางณภัชดา  สิงคนิภา
5. นางสาวจันทนา  สุมาตรา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.66 เงิน 17 1. เด็กหญิงนุชนาถ  สุวรรณสวัสดิ์
 
1. นางสาวเพ็ชรัตน์  พยับวาริน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.65 เงิน 14 1. นายธิติวุฒิ  อินทร์แสงแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ชรัตน์  พยับวาริน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายทัศพร  ภูนนท์
2. เด็กหญิงปุณยนุช  ลิมากุล
 
1. นางสาวศรีวรรณ  หาเรือนแก้ว
2. นางสาวศิวพร  แสงแก้ว
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยพงษ์  คงเมือง
2. นางสาวอารยา  แสงทรัพย์
 
1. นางสาวศรีวรรณ  หาเรือนแก้ว
2. นางสาวศิวพร  แสงแก้ว
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 -   1. นางภคริษา  ปานุราช
2. นางสาวรุจรวี  กาญจนนาค
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐชนน  ศรีฟ้า
2. เด็กชายโชคชัย  ชาญโชคชัย
 
1. นางภคริษา  ปานุราช
2. นางสาวรุจรวี  กาญจนนาค
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกัญญาวรรณ  ขอนแก่น
2. นางสาวพัชรี  เพชรประดับ
 
1. นางภคริษา  ปานุราช
2. นายอิทธิโชติ  ลิ่มสกุล
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณพร  ชาติชนะ
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวน้ำฝน  แซ่ลิ้ม
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงโชติรส  เคณสุวรรณ
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันยา  ชณหจิรัฐติกาล
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายเอกมงคล  ฮวดประดิษฐ
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวศศิประถา  เลิศรัตนถาวร
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายสนั่น  เจริญพันธุ์
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวสิริวิภา  ฉะอิ้งรัมย์
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงภูษณิสา  สุขเลี้ยง
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ธนาไสย์
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
2. นางจรรยา  วงศ์อร่าม
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอัณศยา  ลิ้มพรจิตรวิไล
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 18 1. นายรัชวิทย์  พรไพชยนต์
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอิทธิกร  จันทน์พฤกษ์
 
1. นางสาวทัศ์นีย์  ประสมเพชร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 70.33 เงิน 11 1. นายพัชร  ศิรินุช
2. นางสาวรัชฏาภรณ์  บรรจมาตย์
3. นายวรธรรม์  จันพนาผล
4. นายศรายุธ  เทือกเทียน
5. นายสินภิญโญ  เกตุมงคลสิทธิ์
6. นายเชษฐา  แซ่เตียว
 
1. นายสมพล  พุฒพิทักษ์
2. นายณัฐพงศ์  สุวรรณษานนท์
3. นายดิษพงศ์   วงศ์อร่าม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  บริสุทธ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงฟารีดา  ดวงเพชรแสง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวฐิตินันท์  โถสกุล
 
1. นางสาวทัศนีย์   ประสมเพชร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายธนกฤต   งามละม่อม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปาณิสรา  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิตินันท์  โถสกุล
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอริสรา  อัศวพงศ์ศิริ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 5 1. เด็กชายธนกฤต  งามละม่อม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษรากร  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัญมณี  สุขราช
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 21.33 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายคณิติน  การักษร
 
1. นางสาวภัททิรา  คำสุริ
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวริศ  ศิริวัฒนชาติ
 
1. นางดารณี  แช่มชมดาว
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิรปรียา  แซ่บู่
 
1. นางสาวภัททิรา  คำสุริ
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 16 1. นายกันตภณ  ฤทธิสุวรรณ
 
1. นางสาวกานต์รวี  ช่วยหนู
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนชศรณ์  คุณเลิศ
 
1. นายทศพร  ศรีพลพา
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 14 1. นางสาวพัสตร์ชิตา  เตชคุณาวัฒน์
 
1. นางกานดา  เปิ้นสมุทร
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัลลิค  ครอมตัน
 
1. นายทศพร  ศรีพลพา
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54.6 เข้าร่วม 14 1. นายรุ่งกิจ  วิจิตรจันทร์
 
1. นางสาวกานต์รวี  ช่วยหนู
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวปาริษา  วงศ์แสง
 
1. นางบุญช่วย  เทพสงเคราะห์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 50.33 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงลลิตพรรณ  ชินนาสวัสดิ์
 
1. นางสาววิมล  สงภู่
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นางสาวธิติมาพร  ขันธะชา
 
1. นางสาววิมล  สงภู่
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยะพงษ์  คงเมือง
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธัชพล  เหล่าแสนสุข
2. เด็กชายพนาพล  พิชิตไพรพนา
 
1. นางสาวพรภัส  ผลาทิพย์
2. นายณัฐวุฒิ  แก้วดวงต๋า
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภาสวิชญ์  นรอ่อน
2. นางสาวมาลีฟีน  ด้วงวงศ์
 
1. นางดารณี  แช่มชมดาว
2. นางสาววันเพ็ญ  วิเชียรรัตน์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจงเจริญ  ส้มเกิด
2. นายชนกชนม์  ทองปลูก
3. นางสาวชนิกานต์  ศรีสุวรรณ
4. นายธรรมนนท์  เผือกผ่องศรี
5. นายธิติวุฒิ  อินทร์แสงแก้ว
6. นางสาวปิยบุตร  รอดสมบุญ
7. นายปิยพงษ์  คงเมือง
8. นางสาววริศรา  ลิ้มพรจิตรวิไล
9. นางสาววาสนา  มหาวรรณศรี
10. นางสาวอารยา  แสงทรัพย์
 
1. นางสาวศรัณยา  สุขสำราญ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
3. นายทศพร  ศรีพลพา
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คนกล้า
2. เด็กหญิงมินท์มันตา  ไพศาลธนันชัย
3. เด็กชายวงศธร  ศกุนะสิงห์
4. เด็กหญิงศิรประภา  วรพุฒ
5. เด็กหญิงอภิสรา  แพชมัด
 
1. นางสาวศรัณยา  สุขสำราญ
2. นางสาวอริสรา  บุญนักขันธ์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจงเจริญ  ส้มเกิด
2. นายชนกชนน์  ทองปลูก
3. นายธรรมนนท์  เผือกผ่องศรี
4. นางสาวพาขวัญ  พูนจิตรบริสุทธิ์
5. นางสาวสุภาวรรณ  ปิยะวงค์
 
1. นางสาวศรัณยา  สุขสำราญ
2. นายศุภวิชญ์  อุรพรชัยรัตน์
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัสรี  สวยไทยสง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ไทยธรรม
3. เด็กหญิงโสภาพรรณ  เกลี้ยงสะอาด
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณุตตรา  คงอัครเดชา
2. นายธิติภัทร  นิทธยุ
3. นางสาวปิยธิดา  วัฒนสมบัติ
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธงไทย  จันทร์อาภาส
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ดีจำเนียร
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  รัตนเลิศ
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นางสาวพรภัส  ผลาทิพย์
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนัชพร  ช้างสว่าง
2. นางสาวธีร์จุฑา  คชโตนด
3. นางสาวมนัสนันท์  หยวกวัด
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นางสาวภัททิรา  คำสุริ
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวงศธร  ศกุนะสิงห์
2. เด็กหญิงอาภามณี  เปลี่ยนเจริญ
 
1. นายสรวิศ  เสริมพล
2. นายศุภวิชญ์  อุรพรชัยรัตน์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรกฤษ  จิตจง
 
1. นางสาวภัททิรา  คำสุริ
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภณัฐ  รังคพุทธมานะ
2. เด็กชายเพชรายุทธ  ชาตรี
 
1. นางนิธิมา  เขมะบาล
2. นางสาวภรณ์ชนก  สมัครมิตร
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธิติวุฒิ  อินทร์แสงแก้ว
 
1. นางนิธิมา  เขมะบาล
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวงศธร  ศกุนะสิงห์
2. เด็กหญิงอาภามณี  เปลี่ยนเจริญ
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
2. นายศุภวิชญ์  อุรพรชัยรัตน์
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปิยะพงษ์  คงเมือง
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอาณัฐพล  ปิณฑวนิช
 
1. นางนิธิมา  เขมะบาล
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววริศรา  ลิ้มพรจิตรวิไล
 
1. นางนิธิมา  เขมะบาล
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายปรเมษ  ขุนเปีย
2. เด็กชายพีรวัฒน์  บัลลังค์
 
1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
2. นางสาวชลธิชา  โพธิ์จันทร์
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 -   1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 -   1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 -   1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 -   1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แก้วมณี
2. เด็กชายมธาวุธ  อุ่นอินต๊ะ
 
1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
2. นางสาวชลธิชา  โพธิ์จันทร์
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาตรี  แสงสงคราม
2. เด็กชายสัญชัย  ศรีราตรี
 
1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
2. นางสาวชลธิชา  โพธิ์จันทร์
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชนกชนม์   ทองปลูก
 
1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
2. นางสาวธัญญารัตน์  ศรชนะ
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทักษิณ   หวังกาล
2. นางสาวสุดารัตน์  หวังกาล
 
1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
2. นางสาวธัญญารัตน์  ศรชนะ
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 -   1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
 
97 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 -   1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
 
98 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 -   1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 -   1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัญญา  ชูแสง
2. เด็กหญิงปรียานุช   คล้องทอง
3. เด็กหญิงฤทัยชนก  อ่ำแก้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์  เดชบุญญาภิชาติ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิกานต์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวธนวรรณ  โรจนจารีย์
3. นางสาววรรณนภา  พันหล่อมโส
 
1. นางสาวทัศนีย์  เดชบุญญาภิชาติ
2. นางสาวเครือวัลย์   วิศาลสมพงษ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นางสาวชญานิศ  ขันตี
2. นางสาวรุ่งนภา  สุดสน
3. นายเธียรวนิช  มูลากูล
 
1. นางสาวเครือวัลย์   วิศาลสมพงษ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 10 1. นางสาวพัชรีวัลย์  ใจยอด
2. นางสาววโรชา   บัวกล้า
3. นางสาวอาภาพร  ยังศิริ
 
1. นางจารุวรรณ  พงษ์สมบุญ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนที  ชินรัตน์
2. นายภาณุวัฒน์  ซื่อตรง
3. นางสาวอรทัย  ไผ่โสภา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พงษ์สมบุญ
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงษ์พนัส
 
1. นางกานต์พิชชา   ศิลปวิศวกุล
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดรณ์  ทวิชศรี
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 -1 -