สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.64 ทอง 5 1. เด็กหญิงธาวินี  หงษ์ทอง
 
1. นางไพริน  นิลกลาง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.48 ทอง 10 1. นายธราเทพ  คำวงศ์ษา
 
1. นางสาววาสนา  เปรมชื่น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 13 1. นางสาวจุฑารัตน์  จิรกิจสุภานันท์
2. นางสาวณมน  ชื่นวงศ์นาม
 
1. นายจรณินทร์  จิตราภิรมย์
2. นางสาวกรรณิกา  ปาละวิวัธน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิลมิกา  บุญรอด
2. นางสาวณมน  ชื่นวงศ์นาม
3. นางสาวณัฐวรา  ศิริถม
4. นางสาวธันยพร  อยู่ปาน
5. นางสาวนันธิญา  ศรีทา
6. นางสาวมุขสุดา  แรงจบ
7. นางสาวรติมา  ชัยศรี
8. นางสาวสริตา  ธานี
9. นางสาวอารียา  สุตะคาน
10. นางสาวเปี่ยมรัก  บุญโยรส
 
1. นายคนึง  เดชแสงศรี
2. นายอรรณพ  โกวิทวิบูล
3. นายศักดิ์รินทร์  แป๊ะอุ้ย
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวครองขวัญ  พงศ์ประจักษ์กุล
2. นางสาวชญานุช  วระมูล
3. เด็กหญิงทัศนีย์  คำนักดิษฐ์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วิสันเที๊ยะ
5. เด็กหญิงธารารัตน์  ทากุดเรือ
6. นางสาวนภาพร  ตันโชกี
7. นางสาวนุชวรา  วันดี
8. เด็กหญิงสุกรรณิกา  ตันโชกี
9. เด็กหญิงสุภาพร  ชุ่มแจ่ม
10. นางสาวอรนุช  บุตรสีทา
11. นางสาวอรยา  อึ๊งดำรง
12. นางสาวอรัญญา  หุ่นหลา
13. เด็กหญิงอัญชลี  เรืองศรี
14. เด็กหญิงอารียา  ร่มเย็น
15. เด็กหญิงเพราพิลาศ  มังกรศักดิ์
 
1. นายสุทธา  ช่วยแจ้ง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตนา  สวัสดิ์ผล
2. เด็กหญิงเมธาวี  ทึมประยงค์
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
2. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลณัฐ  โรหิตเสถียร
2. นายณัฐวัชร  รุ้งวิโรจน์
3. นายรัฐศาสตร์  จันดากุล
4. นายศรันเลิศ  ชาวอุบล
5. นายสหกรณ์  หุ้มห่อ
6. นายสหรัฐ  คำมิ่ง
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 4 1. นายบดินทร์  เจนเจริญ
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 1. นางสาวธันยพร  อยู่ปาน
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบดินทร์  เจนเจริญ
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวธันยพร  อยู่ปาน
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวทักษพร  เนืองยูร
2. นายทินกร  คงสมเพ็ชร
3. นายธณัฐชัย  เกตุบุญงาม
4. นางสาวพรพิมล  คำตะพันธ์
5. นายพลวัต  หะรีเมา
6. นางสาวศิริพร  คำวิเชียร
7. นายศิวัช  ทองฮวด
8. นางสาวสิรามล  ศโรภาส
9. นายสุภวุฒิ  เจริญยิ่ง
10. นางสาวสุภัสสรา  แซ่กอ
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญจน์พร  หลงห่วง
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  แสงสร
3. เด็กหญิงพีรดา  จุ้ยเสงี่ยม
4. เด็กหญิงสราวลี  ทัศนยิ่งยง
5. เด็กหญิงอัญชลา  สิงห์สินธุ์
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนทีธร  อยู่บุรี
2. นายนิรันดร์  ประจวบสุข
3. นายวัชราวุธ  บุญเรือง
4. นายอภิรักษ์  อมรสวาทศิลป์
5. นายเดชาพล  เพ็ชรโรจน์
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัตตพล  อนันต์สิริภูมิ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ตู้เพชร
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์