สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70.66 เงิน 30 1. นางสาวบุษรากรณ์  ทองชัย
 
1. นางสาวอรอุษา  ถีวันดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 19 1. เด็กหญิงอริสรา  ใหม่ตั้ง
 
1. นางสาวนารีรีตน์  ชีรานนท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กชายปภาวิชญ์  ชงเชื้อ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีเหรา
3. เด็กหญิงเนตรทิพย์  ศักดิ์เศรษฐ์
 
1. นายรัสมิ์ชัย  ศรีชาติ
2. นางเอ็มอร  ฝากเชียงชา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงปทุมพร  เมฆรักษากิจ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เบญจวรรณ์
 
1. นางสาวจงกลณี  ภัทรกังวาน
2. นางสาวพรวิภา  ปานวิเศษ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงเกรียวกมล  ไก่งาม
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นางสาวนรินทร์ทิพย์  มานมะณี
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายจิณณวัตร  เล็กวงษ์
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  คงมานะชาญ
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงมานะชาญ
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
2. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายจาตุรันต์  ฤชามณี
2. นายพลวัฒน์  จันทรวิชัย
3. นายพีรศักดิ์  สินธุมาลย์
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
2. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษกร  ฤทธิดิเรก
2. เด็กชายปวีณ  แซ่แต้
3. เด็กชายพลากร  ละครรำ
4. เด็กชายพัชรพล  เจริญศิลป์
5. เด็กหญิงศุภกรานต์  ประกอบเพชร
6. เด็กชายสหัสวรรษ  บุญไทย
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบดินทร์  เจนเจริญ
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวธันยพร  อยู่ปาน
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.66 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษณะ  เชยวิจิตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์บำรุง
3. เด็กหญิงทัศนพรรณ  วาสนสมพงษ์
4. เด็กชายธีระพัฒน์  มงคลอมรศรี
5. เด็กชายธีระพันธ์  มงคลอมรศรี
6. เด็กหญิงธีราพร  แซ่เตีย
7. เด็กชายนันทพงศ์  วชิรบรรเจิด
8. เด็กหญิงพรมนัส  หมื่นสมบัติ
9. เด็กหญิงสมนตพร  ทองบันเทา
10. เด็กหญิงแทนตะวัน  แซ่ซึง
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายจักรภานุพงษ์  ทิพยาพร
2. นายธเนศ  จิตชื่น
 
1. นายวรพงษ์  สวัสดิแพทย์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นายณัชพล  วงค์แก้วเมือง
2. นายวงศกร  จันทรเปารยะ
 
1. นายสุภกิตติ์  ธนรุ่งสุขใจ