สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสุมลรัตน์  ทองหลาง
 
1. นายอนันต์  ศรีบุญสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงหัทยา  ด่านอรัญ
 
1. นางสอาดชนม์  ชมดอกไม้
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 21 1. นายธนพัฒน์  เจียรนัย
 
1. นางสาวกฤษณา  ครุฑธกะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นางสาวณัฐยาพร  หมอประกอบ
2. นางสาวภัททิรา  ภารสงวน
3. นางสาวอนัญญา  ระวังถ้อย
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ใจยะทิ
2. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ตะนุ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวนิรชา  จุลกิจสุวรรณ
2. นางสาวพณิดา  ฤทธิ์พิทักษ์พงศ์
3. นางสาวรินรดา  รัตนดิลกวิทย์
 
1. นางสาวรัศมี  เผือกเหลือง
2. นางดาวใจ  แก้วอัคฮาด
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุคนธ์  จุไร
2. เด็กชายเฉลิมสุข  ศรีสมบูรณ์
 
1. นายเมษา  พลบูรณ์
2. นางสาวกัลยา  คงศรีวิลัย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐมน  แถบหอม
2. นายวงศกร  จันทรเปารยะ
 
1. นายพลพัฒน์  คุ้มอ่ำ
2. นางสาวบังอร  ทศมาตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายโสฬส  แย้มเกษร
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงษ์สิงห์
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุมลรัตน์  ทองหลาง
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นางสาวสิริกร  เจริญคงโต
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายพีรภาส  นพบาล
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายชวาล  จำลองกูล
 
1. นางสาวเข็มพร  ทะกา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนันท์นลิน  ใจเย็น
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 21 1. นายวริศ  อุ่นสมบัติ
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นายธนาเดช  ธนกุลกรชัย
2. นายภาณุวัฒน์  เบ่าเงิน
 
1. นายวรพงษ์  สวัสดิแพทย์