สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 29 1. นายกิติพงษ์  พึ่งภิญโญ
 
1. นางสาวรัตติยา  กาญจนพิบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันตพัฒน์  รัฐรวีเสถียร
2. นายบุญญา  เลิศวิทยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวกฤษณา  ครุฑธกะ
2. นางสาวอรอุษา  ถีวันดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจิรายุส  วงศ์ษา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นวลใย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 10 1. นายคุณากร  แซ่ฉั่ว
2. เด็กชายวรวิทย์  กตะศิลา
 
1. นางสาวมยุรี  รอยแก้ว
2. นางสาวกันยารัตน์  วงษ์วิบูลย์สิน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ทองทา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นวลใย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 15 1. นางสาวณัฐกาญจน์  โกมารทัต
2. นายธนพล  แซ่ลี้
3. นายบุรินทร์  เธียรประดิษฐ์
 
1. นางนวรัตน์  เยาวพักตร์
2. นายภานุวัฒน์  เหลืองนภา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปวีณ  แซ่แต้
2. เด็กหญิงหัทยา  ด่านอรัญ
3. เด็กชายเฉลิมสุข  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวภัคจิรา  พงษ์เกษม
2. นางสาวผ่องศรี  สิงห์โสดา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 1. นายธนาตย์  ประคองวงศา
2. นายพีรภาส  นุชนางศรี
3. นางสาวอนันดา  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางนวรัตน์  เยาวพักตร์
2. นางสาวสุดารัตน์  ศรีจันทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกฤษนันท์  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงอินทิรา  จัยสิน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีจันทร์
2. นางสาวศรีสุดา  ดอนม่วง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 59.66 เข้าร่วม 8 1. นายกฤตเมธ  สังโขบล
2. นางสาวปุณฑริกา  สมเหมาะ
3. นางสาววิยะดา  ศรีวิไล
4. นายสหกรณ์  หุ้มห่อ
5. นายสหรัฐ  คำมิ่ง
 
1. นางสาวอรวรรณ  จุลม่วง
2. นางสาวโชติรส  พนมวัน ณ อยุธยา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปรารถนา  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายเสมานันต์  พีรวิชญ์เมธากุล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นายธนภัทร  นันทาภรณ์ศักดิ์
 
1. นายฉัตรชัย  เหรียญทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงศศิวิมล  หินทอง
2. เด็กชายเฉลิมสุข  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวสุภัสสร  สมรูป
2. นางสาวไพลิน  อร่าม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 23 1. นางสาวจิลมิกา  บุญรอด
2. นายศากร  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวไพลิน  อร่าม
2. นางสาวสุภัสสร  สมรูป
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธันธรณ์  ศิริขจรไกล
2. เด็กชายพิพัฒน์  ทองเรือง
 
1. นายสุภกิตติ์  ธนรุ่งสุขใจ