สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสุมลรัตน์  ทองหลาง
 
1. นายอนันต์  ศรีบุญสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 29 1. นายกิติพงษ์  พึ่งภิญโญ
 
1. นางสาวรัตติยา  กาญจนพิบูลย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงหัทยา  ด่านอรัญ
 
1. นางสอาดชนม์  ชมดอกไม้
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70.66 เงิน 30 1. นางสาวบุษรากรณ์  ทองชัย
 
1. นางสาวอรอุษา  ถีวันดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 19 1. เด็กหญิงอริสรา  ใหม่ตั้ง
 
1. นางสาวนารีรีตน์  ชีรานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 21 1. นายธนพัฒน์  เจียรนัย
 
1. นางสาวกฤษณา  ครุฑธกะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันตพัฒน์  รัฐรวีเสถียร
2. นายบุญญา  เลิศวิทยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวกฤษณา  ครุฑธกะ
2. นางสาวอรอุษา  ถีวันดี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจิรายุส  วงศ์ษา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นวลใย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 10 1. นายคุณากร  แซ่ฉั่ว
2. เด็กชายวรวิทย์  กตะศิลา
 
1. นางสาวมยุรี  รอยแก้ว
2. นางสาวกันยารัตน์  วงษ์วิบูลย์สิน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ทองทา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นวลใย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 15 1. นางสาวณัฐกาญจน์  โกมารทัต
2. นายธนพล  แซ่ลี้
3. นายบุรินทร์  เธียรประดิษฐ์
 
1. นางนวรัตน์  เยาวพักตร์
2. นายภานุวัฒน์  เหลืองนภา
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นางสาวณัฐยาพร  หมอประกอบ
2. นางสาวภัททิรา  ภารสงวน
3. นางสาวอนัญญา  ระวังถ้อย
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ใจยะทิ
2. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ตะนุ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปวีณ  แซ่แต้
2. เด็กหญิงหัทยา  ด่านอรัญ
3. เด็กชายเฉลิมสุข  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวภัคจิรา  พงษ์เกษม
2. นางสาวผ่องศรี  สิงห์โสดา
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 1. นายธนาตย์  ประคองวงศา
2. นายพีรภาส  นุชนางศรี
3. นางสาวอนันดา  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางนวรัตน์  เยาวพักตร์
2. นางสาวสุดารัตน์  ศรีจันทร์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กชายปภาวิชญ์  ชงเชื้อ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีเหรา
3. เด็กหญิงเนตรทิพย์  ศักดิ์เศรษฐ์
 
1. นายรัสมิ์ชัย  ศรีชาติ
2. นางเอ็มอร  ฝากเชียงชา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวนิรชา  จุลกิจสุวรรณ
2. นางสาวพณิดา  ฤทธิ์พิทักษ์พงศ์
3. นางสาวรินรดา  รัตนดิลกวิทย์
 
1. นางสาวรัศมี  เผือกเหลือง
2. นางดาวใจ  แก้วอัคฮาด
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกฤษนันท์  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงอินทิรา  จัยสิน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีจันทร์
2. นางสาวศรีสุดา  ดอนม่วง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 59.66 เข้าร่วม 8 1. นายกฤตเมธ  สังโขบล
2. นางสาวปุณฑริกา  สมเหมาะ
3. นางสาววิยะดา  ศรีวิไล
4. นายสหกรณ์  หุ้มห่อ
5. นายสหรัฐ  คำมิ่ง
 
1. นางสาวอรวรรณ  จุลม่วง
2. นางสาวโชติรส  พนมวัน ณ อยุธยา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.64 ทอง 5 1. เด็กหญิงธาวินี  หงษ์ทอง
 
1. นางไพริน  นิลกลาง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.48 ทอง 10 1. นายธราเทพ  คำวงศ์ษา
 
1. นางสาววาสนา  เปรมชื่น
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงปทุมพร  เมฆรักษากิจ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เบญจวรรณ์
 
1. นางสาวจงกลณี  ภัทรกังวาน
2. นางสาวพรวิภา  ปานวิเศษ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 13 1. นางสาวจุฑารัตน์  จิรกิจสุภานันท์
2. นางสาวณมน  ชื่นวงศ์นาม
 
1. นายจรณินทร์  จิตราภิรมย์
2. นางสาวกรรณิกา  ปาละวิวัธน์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิลมิกา  บุญรอด
2. นางสาวณมน  ชื่นวงศ์นาม
3. นางสาวณัฐวรา  ศิริถม
4. นางสาวธันยพร  อยู่ปาน
5. นางสาวนันธิญา  ศรีทา
6. นางสาวมุขสุดา  แรงจบ
7. นางสาวรติมา  ชัยศรี
8. นางสาวสริตา  ธานี
9. นางสาวอารียา  สุตะคาน
10. นางสาวเปี่ยมรัก  บุญโยรส
 
1. นายคนึง  เดชแสงศรี
2. นายอรรณพ  โกวิทวิบูล
3. นายศักดิ์รินทร์  แป๊ะอุ้ย
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวครองขวัญ  พงศ์ประจักษ์กุล
2. นางสาวชญานุช  วระมูล
3. เด็กหญิงทัศนีย์  คำนักดิษฐ์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วิสันเที๊ยะ
5. เด็กหญิงธารารัตน์  ทากุดเรือ
6. นางสาวนภาพร  ตันโชกี
7. นางสาวนุชวรา  วันดี
8. เด็กหญิงสุกรรณิกา  ตันโชกี
9. เด็กหญิงสุภาพร  ชุ่มแจ่ม
10. นางสาวอรนุช  บุตรสีทา
11. นางสาวอรยา  อึ๊งดำรง
12. นางสาวอรัญญา  หุ่นหลา
13. เด็กหญิงอัญชลี  เรืองศรี
14. เด็กหญิงอารียา  ร่มเย็น
15. เด็กหญิงเพราพิลาศ  มังกรศักดิ์
 
1. นายสุทธา  ช่วยแจ้ง
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุคนธ์  จุไร
2. เด็กชายเฉลิมสุข  ศรีสมบูรณ์
 
1. นายเมษา  พลบูรณ์
2. นางสาวกัลยา  คงศรีวิลัย
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐมน  แถบหอม
2. นายวงศกร  จันทรเปารยะ
 
1. นายพลพัฒน์  คุ้มอ่ำ
2. นางสาวบังอร  ทศมาตร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงเกรียวกมล  ไก่งาม
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายโสฬส  แย้มเกษร
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงษ์สิงห์
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นางสาวนรินทร์ทิพย์  มานมะณี
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุมลรัตน์  ทองหลาง
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นางสาวสิริกร  เจริญคงโต
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายพีรภาส  นพบาล
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายชวาล  จำลองกูล
 
1. นางสาวเข็มพร  ทะกา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตนา  สวัสดิ์ผล
2. เด็กหญิงเมธาวี  ทึมประยงค์
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
2. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนันท์นลิน  ใจเย็น
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 21 1. นายวริศ  อุ่นสมบัติ
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายจิณณวัตร  เล็กวงษ์
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  คงมานะชาญ
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงมานะชาญ
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
2. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายจาตุรันต์  ฤชามณี
2. นายพลวัฒน์  จันทรวิชัย
3. นายพีรศักดิ์  สินธุมาลย์
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
2. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายบุญญา  เลิศวิทยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษกร  ฤทธิดิเรก
2. เด็กชายปวีณ  แซ่แต้
3. เด็กชายพลากร  ละครรำ
4. เด็กชายพัชรพล  เจริญศิลป์
5. เด็กหญิงศุภกรานต์  ประกอบเพชร
6. เด็กชายสหัสวรรษ  บุญไทย
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลณัฐ  โรหิตเสถียร
2. นายณัฐวัชร  รุ้งวิโรจน์
3. นายรัฐศาสตร์  จันดากุล
4. นายศรันเลิศ  ชาวอุบล
5. นายสหกรณ์  หุ้มห่อ
6. นายสหรัฐ  คำมิ่ง
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 4 1. นายบดินทร์  เจนเจริญ
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 1. นางสาวธันยพร  อยู่ปาน
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบดินทร์  เจนเจริญ
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวธันยพร  อยู่ปาน
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐวัชร  รุ้งวิโรจน์
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุลณัฐ  โรหิตเสถียร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบดินทร์  เจนเจริญ
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวธันยพร  อยู่ปาน
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.66 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษณะ  เชยวิจิตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์บำรุง
3. เด็กหญิงทัศนพรรณ  วาสนสมพงษ์
4. เด็กชายธีระพัฒน์  มงคลอมรศรี
5. เด็กชายธีระพันธ์  มงคลอมรศรี
6. เด็กหญิงธีราพร  แซ่เตีย
7. เด็กชายนันทพงศ์  วชิรบรรเจิด
8. เด็กหญิงพรมนัส  หมื่นสมบัติ
9. เด็กหญิงสมนตพร  ทองบันเทา
10. เด็กหญิงแทนตะวัน  แซ่ซึง
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวทักษพร  เนืองยูร
2. นายทินกร  คงสมเพ็ชร
3. นายธณัฐชัย  เกตุบุญงาม
4. นางสาวพรพิมล  คำตะพันธ์
5. นายพลวัต  หะรีเมา
6. นางสาวศิริพร  คำวิเชียร
7. นายศิวัช  ทองฮวด
8. นางสาวสิรามล  ศโรภาส
9. นายสุภวุฒิ  เจริญยิ่ง
10. นางสาวสุภัสสรา  แซ่กอ
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญจน์พร  หลงห่วง
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  แสงสร
3. เด็กหญิงพีรดา  จุ้ยเสงี่ยม
4. เด็กหญิงสราวลี  ทัศนยิ่งยง
5. เด็กหญิงอัญชลา  สิงห์สินธุ์
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนทีธร  อยู่บุรี
2. นายนิรันดร์  ประจวบสุข
3. นายวัชราวุธ  บุญเรือง
4. นายอภิรักษ์  อมรสวาทศิลป์
5. นายเดชาพล  เพ็ชรโรจน์
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัตตพล  อนันต์สิริภูมิ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ตู้เพชร
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปรารถนา  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายเสมานันต์  พีรวิชญ์เมธากุล
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นายธนภัทร  นันทาภรณ์ศักดิ์
 
1. นายฉัตรชัย  เหรียญทอง
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุริยะวงษ์
 
1. นางสาวธนารักษ์  ธนสิริเดชากิตติ์
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุวนันท์  นวลศรี
 
1. นางสาวธนารักษ์  ธนสิริเดชากิตติ์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงศศิวิมล  หินทอง
2. เด็กชายเฉลิมสุข  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวสุภัสสร  สมรูป
2. นางสาวไพลิน  อร่าม
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 23 1. นางสาวจิลมิกา  บุญรอด
2. นายศากร  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวไพลิน  อร่าม
2. นางสาวสุภัสสร  สมรูป
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัชรพล  ปัชชา
2. เด็กชายรัตตพล  อนันต์สิริภูมิ
 
1. นายเสมานันต์  พีรวิชญ์เมธากุล
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนันต์  พงศ์นิธิสุวรรณ
 
1. นางสาววีรวรรณ  ภาวนาวิวัฒน์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคุณากร  นพบาล
 
1. นางสาวมยุรี  รอยแก้ว
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธันธรณ์  ศิริขจรไกล
2. เด็กชายพิพัฒน์  ทองเรือง
 
1. นายสุภกิตติ์  ธนรุ่งสุขใจ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายจักรภานุพงษ์  ทิพยาพร
2. นายธเนศ  จิตชื่น
 
1. นายวรพงษ์  สวัสดิแพทย์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎิ์  กรวยทอง
2. เด็กชายธีรโชติ  พูนใจ
 
1. นางสาวกันยารัตน์  วงษ์วิบูลย์สิน
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรพรรณ  ขาวสะอาด
2. นายจิรัฏฐ์กร  เบญจปัญญาวรกุล
 
1. นายวีรชน  นามโคตร
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นายธนาเดช  ธนกุลกรชัย
2. นายภาณุวัฒน์  เบ่าเงิน
 
1. นายวรพงษ์  สวัสดิแพทย์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นายณัชพล  วงค์แก้วเมือง
2. นายวงศกร  จันทรเปารยะ
 
1. นายสุภกิตติ์  ธนรุ่งสุขใจ