สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายบุญญา  เลิศวิทยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษกร  ฤทธิดิเรก
2. เด็กชายปวีณ  แซ่แต้
3. เด็กชายพลากร  ละครรำ
4. เด็กชายพัชรพล  เจริญศิลป์
5. เด็กหญิงศุภกรานต์  ประกอบเพชร
6. เด็กชายสหัสวรรษ  บุญไทย
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลณัฐ  โรหิตเสถียร
2. นายณัฐวัชร  รุ้งวิโรจน์
3. นายรัฐศาสตร์  จันดากุล
4. นายศรันเลิศ  ชาวอุบล
5. นายสหกรณ์  หุ้มห่อ
6. นายสหรัฐ  คำมิ่ง
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 4 1. นายบดินทร์  เจนเจริญ
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 1. นางสาวธันยพร  อยู่ปาน
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบดินทร์  เจนเจริญ
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวธันยพร  อยู่ปาน
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐวัชร  รุ้งวิโรจน์
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุลณัฐ  โรหิตเสถียร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบดินทร์  เจนเจริญ
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวธันยพร  อยู่ปาน
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม